ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

คู่มือศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน

ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ 

เรามีข้อมูล

เรามีข้อมูล​ศูนย์บ่มเพา

ประชุมหาข้อมูลเพื่อนแนะนำศึกษา

ประชุมหาข้อมูลเพื่อนแนะนำศึกษา

WBAC@EIC

รูปภาพงานและกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา