สมัครและมอบตัวตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนเครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาล (อายุไม่เกิน 22 ปี)

ชำระเพียงภาคเรียนละ 2000 บาท