จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ระบบทวิภาคี

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

เราคือ วิทยาลัยโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะสื่อหาหนังสือรายวิชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

20 ต.ค. 64 พิธีลงนามความร่วมมือทางการวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กับ บริษัท About Passion เพื่อรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในการเรียนระบบทวิภาคี

คลิกเพื่อชมข้อมูล

21 ต.ค. 64 นักศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

คลิกเพื่อชมข้อมูล

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online”

8 ก.ย. 64 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online” ผ่านระบบ Google Meet

คลิกเพื่อชมข้อมูล

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

คลิกเพื่อชมข้อมูล

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

9 ก.ย. 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับศึกษาทวิภาคีระดับปวช.,ปวส.เข้าฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565

คลิกเพื่อชมข้อมูล

Latest from Atena ....

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

Subscribe to Newsletter

Features

Get Started

About

Downloads