จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี
คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ระบบทวิภาคี

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

เราคือ

เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะสื่อหาหนังสือรายวิชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1

18 ธ.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ในสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า อาชีพผู้ปฎิบัติงานคลังสินค้า มาตรฐานอาชีพ ปี 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทายลัยราชพฤกษ์ โดยมีผู้รับประกาศนียบัตรจำนวน 28 คน

คลิกเพื่อชมข้อมูล

อบรม การวางแผนทางการเงิน รู้เท่าทันภัยการเงินและออมก่อนใช้สู่เป้าหมายที่สำเร็จ โดยวิทยาการจากธนาคารออมสิน

รู้เท่าทันภัยการเงินและออมก่อนใช้สู่เป้าหมายที่สำเร็จ โดยวิทยากรจากธนาคารออมสิน

คลิกเพื่อชมข้อมูล

กิจกรรมวิชาการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ภายในสถานศึกษา ประจำ 2563

การแข่งแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดโครงการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อชมข้อมูล

Latest from Atena ....

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

Subscribe to Newsletter

Features

Get Started

About

Downloads