ปรัชญา

เป็นเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ
เคร่งครัดวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ
สนองตอบกิจกรรม สามารถนำในสังคม

เอกลักษณ์

วิชาการดี เทคโนโลยีเด่น

อัตลักษณ์

มีวินัย พอเพียง จิตอาสา