วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบ 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: เป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา: การให้เปล่า                                หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อที่ 4 ที่คุณเป็นคนที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

 

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

กิจกรรมของวิทยาลัย

21 ต.ค. 64 นักศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2564 ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

Read More »

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

9 ก.ย. 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับศึกษาทวิภาคีระดับปวช.,ปวส.เข้าฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565

Read More »

10 ก.ย. 64 สาขาวิชาการตลาด

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรื่อง บันไดแห่งความสำเร็จทางธุรกิจในยุค 5.0” (วิทยากรภายนอก)โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณกรปภพ โภคาประกร์ ตำแหน่ง GM ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า เป็นวิทยากร โดยการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook Live

Read More »

ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินที่ดี รู้เท่าทันภัยทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน รู้จักตัวเองทางการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 – 12.00 น. ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

Read More »

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5

สาขาวิชาการบัญชี คัดเลือกการสัมภาษณ์เบื้องต้นโครงการ EMS รุ่นที่ 5นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ จำนวน 51 คนผ่านการสัมภาษณ์ จำนวน 34 คน และตัวสำรอง จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 38 คนเพื่อส่งเข้าสัมภาษณ์ที่บริษัท SCG

Read More »

ผลการแข่งขันฟุตซอลรายการ”อาชีลีก 2021″

รุ่น 16 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชนะวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 3:2 ขึ้นเป็นทีอันดับ1 ของตาราง รุ่น 18 ปี เสมอวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณา 2:2 แข่งที่ศูนย์กีฬาพณิชยการราชดำเนิน

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชลธิชา อุดทา นักศึกษาสาขาการจัดการ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »

รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลรายการอาชีวลีก2021 แข่งที่สนามในจังหวัดสมุทรปราการ รุ่นอายุ 16 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชนะ ตั้งตรงจิตร 5:1 รุ่น 18 ปี ชนะ พงษ์สวัสดิ์ 10:3 ครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับ

Read More »

น้องๆที่มีความสามารถด้านฟุตบอล/ฟุตซอล

เทคนิควิมลเปิดรับคัดเลือกนะครับ หากได้รับคัดเลือกได้ทุนการศึกษาด้วยนะ ใครอยากลองวัดความสามารถ มาเลย ติดต่อนัดเวลามาค้ดเลือกได้ ตามเบอร์ ไลน์ เฟส ด้านล่างได้เลย

Read More »

กิจกรรมของวิชาการ

11 ก.ย. 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัลจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Read More »

16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การจัดทำงบการเงิน และรายการการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ” ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.พรเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พังษ์เภตรา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถานที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์

Read More »

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

ประกาศ รับสมัครงาน อาจารย์

ประกาศรับสมัครครู1

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

  • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
  • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
  • info@wbac.ac.th 

เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักรถึง MRT บางซ่อน

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี