วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบ 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: เป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา: การให้เปล่า                                หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อที่ 4 ที่คุณเป็นคนที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

 

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

กิจกรรมของวิทยาลัย

รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลรายการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมคัพ

แพ้เยาวชนบางจาก2:4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ขอขอบคุณท่านผู้จัดการและท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจสต๊าพโค๊ชและนักกีฬาครับ

Read More »

29 มี.ค.65 รายงานผลการแข่งขันฟุตซอลรายการอาชีวลีก 2021-2022

รุ่นอายุ 16 ปีชนะวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 4:0 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 6 รุ่นอายุ 18 ปีเข้าชิงชนะเลิศ ชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุช 1:0 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กระผมขอเป็นตัวแทนสต๊าพโค๊ชและนักกีฬาขอกราบขอบพระคุณท่านผู้จัดการที่ให้การสนับสนุนตลอดมา ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ทุกท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนในเรื่องการเรียนกับนักกีฬา

Read More »

25 มี.ค.2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการรุ้ในระบบทวิภาคี

การร่วมลงนามในครั้งนี้ นำโดยคุณผุสดี พันธุมพันธ์ ผู้อำนวยการให่ทรัพยกรบุคคล คุณจริยา หรรษาวงค์ ผู้จัดการทั่งไปเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงศ์วาน และดร.สัธยา ชูทรัพย์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีทีมบริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

Read More »

24 มีค.2565 งานทวิภาคี,แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เชิญบริษัท Flash Express

( 24 มีค.)งานทวิภาคี,แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เชิญบริษัท Flash Express มาสัมภาษณ์นักศึกษาแผนกโลจิสติกส์จำนวน 8 คนที่จะต้องออกฝึกงานระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ผลการสัมภาษณ์มีนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ 6 คนอีก 1 คนไม่ผ่านการสัมภาษณ์และอีก 1 คนไม่มาสัมภาษณ์เนื่องจากอยู่ในช่วงกักตัวซึ่งงานทวิภาคีจะได้หาสถานที่ฝึกงานต่อไปอนึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มีจำนวน 25

Read More »

11 มี.ค. 65 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More »

1 มี.ค.65 สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Read More »

24 ก.พ.65 งานทวิภาคีได้จัดการปฐมนิเทศ

งานทวิภาคีได้จัดการปฐมนิเทศเบื้องต้นให้กับนักศึกษาปวช.1ที่เลือกเรียนระบบทวิภาคีสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี,หน้าที่ของนักศึกษา,สถานประกอบการ,สถานประกอบการและสวัสดิการรวมทั้งการเก็บรวบรวมประวัติของนักศึกษา แผนที่การเดินทางไปบ้านของนักศึกษาเพื่อการนิเทศก์และติดตามมีวิทยากรจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ความเข้าใจมีนักศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คนจากนักศึกษาที่สมัครเรียน 37 คน

Read More »

8 ก.พ. 65 พิธีมอบรางวัล “สถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ภาคกลาาง” ตามโครงการ Fin ดี We Can Do!!! Seson 3 จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ทีม “WBAC รู้ใช้ รู้ออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง” ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร ดร. กมล ชูทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

Read More »

17 ก.พ. 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU )

กับบริษัทชั้นนำ- บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)- บริษัท มีทชั่น บาบีคิว จำกัด- Maru Waffle สาขา Lotus’s บางคูวัด- บริษัท เดอะ โฮเทล (ไทยแลนด์) จำกัด- บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด- บริษัท Asia

Read More »

กิจกรรมของวิชาการ

11 ก.ย. 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัลจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

Read More »

16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การจัดทำงบการเงิน และรายการการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ” ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.พรเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พังษ์เภตรา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถานที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์

Read More »

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

ประกาศ รับสมัครงาน อาจารย์

ประกาศรับสมัครครู1

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

  • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
  • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
  • info@wbac.ac.th 

เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักรถึง MRT บางซ่อน

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี