Uncategorized

Oct
23
Oct
23
Oct
20
Sep
11

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online”

8 ก.ย. 64 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จัดการ บรรยายพิเศษ “กลยุทธ์ทางการตลาดบน Platform Online” ผ่านระบบ Google Meet

By akrapol | Uncategorized
DETAIL
Sep
11

สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี”

9 ก.ย. 64 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมเสวนาพาเพลินหัวข้อ “จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี” ผ่าน facebook live โดยคุณชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์

By akrapol | Uncategorized
DETAIL
Sep
11

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

9 ก.ย. 2564 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหาธุรกิจด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับศึกษาทวิภาคีระดับปวช.,ปวส.เข้าฝึกอาชีพในภาคเรียนที่ 1/2565

By akrapol | Uncategorized
DETAIL
Sep
11

10 ก.ย. 64 สาขาวิชาการตลาด

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรื่อง บันไดแห่งความสำเร็จทางธุรกิจในยุค 5.0” (วิทยากรภายนอก)โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก คุณกรปภพ โภคาประกร์ ตำแหน่ง GM ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า เป็นวิทยากร โดยการบรรยายเป็นแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ Facebook Live

By akrapol | Uncategorized
DETAIL
Aug
12

ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง การวางแผนทางการเงินที่ดี รู้เท่าทันภัยทางการเงิน การบริหารจัดการเงิน รู้จักตัวเองทางการเงิน วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 10.30 – 12.00 น. ช่องทาง Facebook LIVE เพจ Account WBAC

By akrapol | Uncategorized
DETAIL