แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

My Skill
Web Designer 50%