24 มีค.2565 งานทวิภาคี,แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เชิญบริษัท Flash Express

24 มีค.2565 งานทวิภาคี,แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เชิญบริษัท Flash Express

( 24 มีค.)งานทวิภาคี,แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้เชิญบริษัท Flash Express มาสัมภาษณ์นักศึกษาแผนกโลจิสติกส์จำนวน 8 คนที่จะต้องออกฝึกงานระหว่าง 30 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2565 จำนวน 6 เดือน ผลการสัมภาษณ์มีนักศึกษาผ่านการสัมภาษณ์ 6 คนอีก 1 คนไม่ผ่านการสัมภาษณ์และอีก 1 คนไม่มาสัมภาษณ์เนื่องจากอยู่ในช่วงกักตัวซึ่งงานทวิภาคีจะได้หาสถานที่ฝึกงานต่อไปอนึ่งนักศึกษากลุ่มนี้มีจำนวน 25 คนจะออกฝึกงานกับสถานประกอบการ 5 สถานประกอบการระหว่างฝึกมีสวัสดิการเช่นค่าเบี้ยเลี้ยง,ประกันอุบัติเหตุ,โอที เป็นต้น และได้รับวุฒิบัตรการฝึกประสบการวิชาชีพจากสถานประกอบการนั้นๆ จัดการศึกษาอย่างไรให้มีงานทำจบแล้วมีอาชีพ

4 × three =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =