14-16 พ.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้ส่งธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

14-16 พ.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้ส่งธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าประเมินศูนย์บ่มเพาะฯระดับชาติ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนเชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก ผลการประเมิน ได้ระดับดีมาก

https://www.facebook.com/WbacFanclub/posts/3184263901678233
https://www.facebook.com/WbacFanclub/posts/3184263901678233

16 − five =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =