13 มิ.ย. 65 มอบรางวัลการประกวดจัดบอร์ดความรู็ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกลุ่มวิชาสามัญและพื่้นฐานให้นักศึกษาระดับ ปวช.1 เป็นผู้เข้าร่วมประกวด

13 มิ.ย. 65 มอบรางวัลการประกวดจัดบอร์ดความรู็ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยกลุ่มวิชาสามัญและพื่้นฐานให้นักศึกษาระดับ ปวช.1 เป็นผู้เข้าร่วมประกวด

6 + 11 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =