1 มี.ค.65 สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1 มี.ค.65 สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

eight + 2 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =