ภาพกิจกรรม โลหิต ต่อชวิต และ ภาพกิจกรรม เข้าคิว สร้างวินัย