มาร์ช ทวบ.

                                     เทคนิควิมลบริหาร                                   ธุรกิจสถานศึกษาอันแสนบรรเจิด       

หมายมุ่งวิชาสู่ความเป็นเลิศ                                                         ฝึกฝนจนเกิดทักษะเชี่ยวชาญ                  

                                     เทคนิควิมลบริหาร                                   ธุรกิจสถานศึกษาที่เราชื่นชอบ

ยึดมั่นวินัยใส่ใจระบอบ                                                                 รู้รับผิดชอบ สนองตอบส่วนรวม

         ยามเรียนเราเรียนพากเพียรเรียนรู้             ยามเล่นเราเล่นเป็นหมู่แข่งขัน

ยามงานเราทำร่วมมือประจัน                                                       ทุกยามเราขยันไม่พรั่นเลย

         เทคนิควิมลบริหาร                                     ธุรกิจสถานศึกษาเครือตั้งตรงจิตร

เสริมสร้างกิจกรรมอยู่เป็นเนืองนิจ                                                 เป็นแหล่งผลิตผู้นำสู่สังคมไทย