องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

คณะกรรมการการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา อวท.

นางวรัญญา พรรณกมล

นายก อวท.ทวบ.

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

รองนายก อวท.ทวบ.

นายสิทธินนท์​ ทาระพันธ์

เหรัญญิก

นางสาวณัฐณิชา บุญวงศ์

ปฏิคม

นายวีระศักดิ์​ กรรณสา

นายทะเบียน

นางสาวสุดารัตน์​ วิชาโคตร

ประชาสัมพันธ์

นายธนินทร์ธร​ เมืองไทย

เลขานุการ

นางสาวสุภาพร​ ปานนพภา

เลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)