องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

อาจารย์ที่ปรึกษา

นางวรัญญา พรรณกมล

นายกองค์การ

นางสาวชุติมา วรชัยรุ่งโรจน์

รองนายกองค์กร

นายกิติคุณ บุญชม

เลขานุการ

นายสิทธินนท์ ทาระพันธ์

ประชาสัมพันธ์

นางสาววัชราพร เมตตานนท์

ปฏิคม

นายสหรัฐ บุญรอด

เหรัญญิก

นางสาววรรณิดา โพธิ์ชัย

นายทะเบียน

นางสาวรัตนา ศรีประเสริฐ

เลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)