องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.ทวบ.)

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564

นายธนธฤต แร่ทอง
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ประจา ปีการศึกษา2563

นายวศิรุตม์ สรสิทธ์ิ

นายภูริรักษ์ มุ่งดี

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

นายอัษฎาผงุ ใหญ่

นางสาวธัญจิรา ทรงเดช

นายอนุชิต จนั ทร์กระจ่าง

นางสาวดาริกา สัมมาทิพย์

นายภูริรักษ์ มุ่งดี

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

นายวศิรุตม์ สรสิทธ์ิ

นายภูริรักษ์ มุ่งดี

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

นายวศิรุตม์ สรสิทธ์ิ

นายภูริรักษ์ มุ่งดี

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

คณะกรรมการการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ที่ปรึกษา อวท.

นางวรัญญา พรรณกมล

นายก อวท.ทวบ.

นางสาววัชราภรณ์ รอดงาม

รองนายก อวท.ทวบ.

นายสิทธินนท์​ ทาระพันธ์

เหรัญญิก

นางสาวณัฐณิชา บุญวงศ์

ปฏิคม

นายวีระศักดิ์​ กรรณสา

นายทะเบียน

นางสาวสุดารัตน์​ วิชาโคตร

ประชาสัมพันธ์

นายธนินทร์ธร​ เมืองไทย

เลขานุการ

นางสาวสุภาพร​ ปานนพภา

เลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

เลือกตั้งนายกสมาคมนักอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)