อบรมเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจ”

อบรมเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจ”

9 ธ.ค. 63 ศุนย์เพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนแผนธุรกิจ” โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรีชยพัทธ์ นพศุทธิพัฒน์ และคุณมณีรัตน์ พงษ์ลุน เพื่อเป็นการให้ความรู้และนำไปประประกอบอาชีพต่อไป

5 × 3 =

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − twelve =