หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำหรับผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3-0-3)
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3
3700-1001 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3-0-3
3700-1002 หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-3
3700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-3
3701-2001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3
3201-2108 การภาษีอากร 2-2-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3
3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3-0-3
3000-1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3-0-3
3701-2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3
3701-2207 ศิลปะการจัดดอกไม้ 2-2-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3200-9001 กฏหมายธุรกิจ 80
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 80

สำหรับผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3-0-3)
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3
3701-2002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3-0-3
3701-2003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-3
3701-2411 เบเกอรี่ 3-0-3
3701-8001 ฝึกงาน *-*-4
3701-8501 โครงการ *-*-4
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000 – 2003 กกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3701-2004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3
3701-2006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-3
3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 2-2-3
3701-2303 การจัดการภัตตาคาร 2-2-3
3701-2304 บาร์และเครื่องดื่ม 2-2-3
3200-1002 หลักการจัดการ 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3-0-3)
3000-1206 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3-0-3
3701-0001 การโรงแรมและการท่องเที่ยว 3-0-3
3700-1001 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3-0-3
3700-1002 หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-3
3700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-3
3701-2001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3
3201-2108 การภาษีอากร 2-2-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3
3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3-0-3
3000-1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3
3700-0002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3-0-3
3701-2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3
3701-2207 ศิลปะการจัดดอกไม้ 2-2-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3200-9001 กฏหมายธุรกิจ 80
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 80

ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3-0-3)
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3
3700-0004 บุคลิกภาพสำหรับธุรกิจบริการ 3-0-3
3701-2002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 2-2-3
3701-2003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-3
3701-2411 เบเกอรี่ 3-0-3
3701-8001 ฝึกงาน *-*-4
3701-8501 โครงการ *-*-4
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000 – 2003 กกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3701-2004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3
3701-2006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-3
3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 2-2-3
3701-2303 การจัดการภัตตาคาร 2-2-3
3701-2304 บาร์และเครื่องดื่ม 2-2-3
3200-1002 หลักการจัดการ 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ (3-0-3)
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-3
3700-1001 การดำเนินงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3-0-3
3700-1002 หลักการดำเนินงานโรงแรม 3-0-3
3700-1003 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ 2-2-3
3701-2001 การจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม 2-2-3
3201-2108 การภาษีอากร 2-2-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1207 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-3
3000-1305 วิทยาศาสตร์งานธุรกิจและบริการ 3-0-3
3000-1505 การเมืองการปกครองไทย 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3-0-3
3701-2005 การตลาดเพื่อธุรกิจบริการ 2-2-3
3701-2207 ศิลปะการจัดดอกไม้ 2-2-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3200-9001 กฏหมายธุรกิจ 80
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 80

สำหรับผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ (3-0-3)
3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3
3701-2002 การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม 3-0-3
3701-2003 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3-0-3
3701-2411 เบเกอรี่ 3-0-3
3701-8001 ฝึกงาน *-*-4
3701-8501 โครงการ *-*-4
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3000 – 2003 กกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3701-2004 ครัวและการประกอบอาหารโรงแรม 2-2-3
3701-2006 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม 2-2-3
3701-2007 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ 2-2-3
3701-2303 การจัดการภัตตาคาร 2-2-3
3701-2304 บาร์และเครื่องดื่ม 2-2-3
3200-1002 หลักการจัดการ 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-0