กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 2-0-2
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
3000-2001 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-0
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น1 1-2-2
2200-1004 การขายเบื้องต้น1 2-0-2
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-2
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2002-0003 กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 1 0-2-0
&nbsp กำลังศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-2
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1-0-1
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น2 1-2-2
2200-1003 การขายเบื้องต้น2 1-2-2
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-2
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
2002-0004 พกิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 2 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 3 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน 0-2-1
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-1
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2202-2002 การหาข้อมูลทางการตลาด 2-2-3
2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-3
2202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-2
2202-2102 การขายตรง 2-2-3
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
รหัสวิชา กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 5 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 4 &nbsp
2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ 0-2-1
2202-2004 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-3
2202-2005 การโฆษณา 1-4-3
2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-3
2202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 1-2-2
2002-0006 กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 4 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 5 &nbsp
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-3
2202-2006 การส่งเสริมการขาย 2-2-3
2202-2006 การประกันภัย 2-2-3
2202-2108 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2-2-3
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-3
2002-9003 การบริหารเวลา 3-0-3
2002-0007 กิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 6 &nbsp
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2202-2007 การจัดแสดงสินค้า 1-4-3
2202-2001 ศิลปะการขาย 2-2-3
2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3
2202-2112 การขายออนไลน์ 2-2-3
2202-8001 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ *-*-4
2202-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ *-*-4
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท/ป/น
2002-0008 กิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ 2 0-2-0