รับสมัครนักศึกษา
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
สนใจคลิก
Menu

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าสามารถที่จะเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงานสถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติหลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี

ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งการตลาดสาขาการตลาดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทำงานภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาด 5.0

มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ดีในสาขาวิชาการด้านบัญชีต่าง ๆ มากมายตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานใฝ่หางานและสามารถใช้ภาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาการบัญชี

ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปัจจุบันเทคโนโลยีได้รับหัวเรื่อง: การพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์หัวเรื่อง: การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานพนักงานได้ทั่วโลกด้านใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นตลอดเวลาเพื่อหัวเรื่อง: การค้าขายบนโลกออนไลน์ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผลลัพธ์รูปภาพสำหรับดิจิทัล

มุ่งเน้นไปที่การมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่มงานครัวงานจัดประชุมสัมมนางานจัด ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการด้วย

สาขาวิชาการโรงแรม

การศึกษารูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจร้านอาหารเมื่อสำเร็จการศึกษาคุณจะมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านธุรกิจ ค้าปลีก

สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีกสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279
    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-2777
  •  Email: info@wbac.ac.th

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
        1 . สาขาวิชาการโรงแรม                                          

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท