หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562​

โครงสร้างหลักสูตร

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับเทียบเท่า สามารถที่จะเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพตามความสนใจและโอกาสของตน ส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงานสถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับชุมชน ระดับท้องถิ่นและระดับชาติหลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี

          ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งตลาดสาขาการตลาดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการบริหารงานภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดตลอดจนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาที่ไม่ได้มี แค่อยู่ในตำราเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาด 5.0

          มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกเข้าใจทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติที่ดีในสาขาวิชาการบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนมีความรู้สึกในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีและความรู้สึกในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างตรงประเด็น ตรงประเด็น 

สาขาวิชาการบัญชี

          เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาเพื่อการค้าขายบนอินเทอร์เน็ตความเข้าใจในเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจต่างๆบน โทรศัพท์มือถือและแท๊บเล๊ต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจผลลัพธ์รูปภาพสำหรับดิจิทัล

          มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่มประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการด้วย

สาขาวิชาการโรงแรม

          การเรียนการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจร้านอาหารการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาการศึกษาคุณจะ มีความรู้สึกและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงนด้านธุรกิจค้าปลีก

สาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีกสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ

WBAC Highlights

11 ก.ย. 63 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจทัลจัดการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล Digital Literacy ด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ร่วมกับ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

16 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 สาขาวิชาการบัญชี ได้จัดการอบรมความรู้เรื่อง “นักบัญชียุคใหม่สู่การปรับตัวในยุค AI การจัดทำงบการเงิน และรายการการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริหาร ” ได้เชิญวิทยากร 2 ท่านคือ ดร.พรเพ็ญ สิทธิพัฒนา และ ดร.จักรพันธ์ พังษ์เภตรา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สถานที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279
    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-2777
  •  Email: info@wbac.ac.th