รับสมัครนักศึกษา
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
คลิกสนใจสมัคร
Menu

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.6) สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่เปิดโอการให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียน เพื่อผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้ หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้อีก 2 ปี

ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งการตลาดสาขาการตลาดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการทำงานภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดตลอดจนการจัดการเรียนรู้ ที่ไม่ได้มีแค่อยู่ในตำราเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาด 5.0

มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกทางทฤษฎีและปฏิบัติได้ดีในสาขาวิชาการด้านบัญชีต่าง ๆ มากมายตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานใฝ่หางานและสามารถใช้ภาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาการบัญชี

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายให้เลือกใช้ ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตได้สะดวกขึ้น ตลอดจนการค้าขายบนโลกออนไลน์ก็มีมากมาย ดังนั้นการเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ตลอดจนธุรกิจต่างๆ ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถึอ และ เท็บเล็ต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Image result for ดิจิทัล

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นเลิกด้านวิชาชีพ เน้นทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม เช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว งานจัดประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยงในโอกาศต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย

สาขาวิชาการโรงแรม

การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในงานด้านการศึกษานอกสถานที่และการศึกษานอกสถานที่ในระหว่างการศึกษา เกมด้านโลจิสติกส์การอบรมเสริมความรู้ใหม่ ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ทางสาขาได้มีการแข่งขันกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผลลัพธ์รูปภาพสำหรับดิจิทัล

การศึกษารูปแบบการทำงานในสถานประกอบการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจร้านอาหารเมื่อสำเร็จการศึกษาคุณจะมีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านธุรกิจ ค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่างยิ่ง 

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279
    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-2777
  •  Email: info@wbac.ac.th

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
            1. สาขาวิชาการตลาด                                       4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์               
             2. สาขาวิชาการบัญชี                                        5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก     
             3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                            6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
             1 . สาขาวิชาการโรงแรม                      

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท