หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โครงสร้างหลักสูตร

          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หรือระดับชั้นมัธยมปลาย (ม. 6) ​​สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้อย่างกว้างขวางเน้นด้วยการปฏิบัติจริงสามารถเลือกวิธีการเรียนและสถานที่สำหรับการผลิตของผู้เรียน การประกอบอาชีพสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอาชีพหรือปฏิบัติงานอิสระได้รับการศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ได้อีก 2 ปี

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

               ไม่มีองค์กรใดในโลกที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงไม่เก่งตลาดสาขาการตลาดให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการบริหารงานภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดตลอดจนการจัดการเรียนรู้เนื้อหาที่ไม่ได้มี แค่อยู่ในตำราเรียน

สาขาวิชาการตลาด

การตลาด 5.0

              มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้สึกเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้ดีในสาขาวิชาการบัญชีต่าง ๆ ตลอดชีวิตชีวิตยังมีความรู้สึกในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น อย่างดีดีดีดีดี

สาขาวิชาการบัญชี

               เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาเพื่อการค้าขายบนอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและแทร็คเล๊ต

สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ผลลัพธ์รูปภาพสำหรับดิจิทัล

               มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่ม ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการด้วย

สาขาวิชาการโรงแรม

               การพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ใหม่โดยวิทยากรรับความร่วมมือกับสหพันธ์ตลอดไป

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผลลัพธ์รูปภาพสำหรับดิจิทัล

               การเรียนการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบการทำงานในสถานที่ประกอบการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบห้างสรรพสินค้าสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือธุรกิจร้านอาหารการศึกษาระบบทวิภาคีอย่างต่อเนื่องเมื่อสำเร็จการศึกษาการศึกษาการ การศึกษาการศึกษาคุณจะมีความรู้สึกและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจด้านค้าปลีก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่างยิ่ง 

          การจัดการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมในกลุ่มบุคคลในองค์กรร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านการวางแผนการจัดการองค์กรเพื่อการประสานงานและการควบคุมผู้เรียนสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ งาน

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279
    หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ
    เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079 , 0-2585- 9252
    0-2587-2777
  •  Email: info@wbac.ac.th

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
            1. สาขาวิชาการตลาด                                       4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์               
             2. สาขาวิชาการบัญชี                                        5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก     
             3. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป                            6. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
  
     
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
             1 . สาขาวิชาการโรงแรม