หลักสูตรการสาขาวิชาการตลาด

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2
2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1 2-0-2
2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2
2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-2
2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-2
3000-2001 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-0
2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น1 1-2-2
2200-1004 การขายเบื้องต้น1 2-0-2
2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1-2-2
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2002-0003 กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 1 0-2-0
&nbsp กำลังศึกษา ปวช. ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 1-0-1
2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-2
2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-2
2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2-0-2
2000-1606 การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข 1-0-1
2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น2 1-2-2
2200-1003 การขายเบื้องต้น2 1-2-2
2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1-2-2
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
2002-0004 พกิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 2 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 3 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
2000-1205 การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวัน 0-2-1
2000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-1
2000-1504 อาเซียนศึกษา 1-0-1
2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2
2202-2002 การหาข้อมูลทางการตลาด 2-2-3
2202-2008 การพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย 2-2-3
2202-2101 การจัดซื้อเบื้องต้น 2-0-2
2202-2102 การขายตรง 2-2-3
2200-1008 กฎหมายพาณิชย์ 2-0-2
รหัสวิชา กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 5 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 4 &nbsp
2000-1208 ภาษาอังกฤษสำหรับงานพาณิชย์ 0-2-1
2202-2004 การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2-2-3
2202-2005 การโฆษณา 1-4-3
2202-2103 การค้าปลีกและการค้าส่ง 2-2-3
2202-2104 การบรรจุภัณฑ์ 1-2-2
2002-0006 กิจกรรมองค์กรวิขาชีพ 4 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 5 &nbsp
2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2-0-2
2202-2003 การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม 2-2-3
2202-2006 การส่งเสริมการขาย 2-2-3
2202-2006 การประกันภัย 2-2-3
2202-2108 การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2-2-3
2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-3
2002-9003 การบริหารเวลา 3-0-3
2002-0007 กิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp -กำลังศึกษาปวช. ภาคเรียนที่ 6 &nbsp
2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-2
2202-2007 การจัดแสดงสินค้า 1-4-3
2202-2001 ศิลปะการขาย 2-2-3
2202-2111 การค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3-0-3
2202-2112 การขายออนไลน์ 2-2-3
2202-8001 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ *-*-4
2202-8501 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ *-*-4
2001-1003 พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท/ป/น
2002-0008 กิจกรรม/ชมรมวิชาชีพ 2 0-2-0

&nbsp สำหรับผู้จบ ปวช. หรือเทียบเท่า ปวส. 1 ภาคเรียนที่ &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3200-1002 หลักการจัดการ 3-0-3
3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 3-0-3
3202-2101 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม 3-0-3
2000-2001 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-3
3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-3
3202-2004 การสื่อสารการตลาด 3-0-3
3202-2006 กลยุทธ์ทางการตลาด 3-0-3
3202-2106 การสร้างตราสินค้า 3-0-3
2000-2002 ศกิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 2 0-2-0

ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3202-2005 การวิจัยตลาด 2-2-3
3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3
3202-8001 ฝึกงาน 3-0-3
3202-8502 โครงการ 1 *-*-4
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
2000-2003 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
300-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3202-2006 การจัดการช่องทางการจัดหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3
3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก 2-2-3
3202-8503 โครงการ 2 *-*-2
2000-2004 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 4 3-0-3

สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3700-1001 หลักการจัดการ 3-0-3
3200-0007 การค้าปลีกและการค้าส่ง 3-0-3
3202-2001 การจัดการขาย 2-2-3
3202-2002 พฤติกรรมผู้บริโภค 2-2-3
3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3-0-3
3202-2003 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3-0-3
3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 3-0-3
3202-2004 การสื่อสารการตลาด 3-0-3
3202-2004 กลยุทธ์ทางการตลาด 3-0-3
3202-2006 กลยุทธ์ทางการตลาด 3-0-3
3202-2106 การสร้างตราสินค้า 3-0-3
3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-0

สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้จบม.6 หรือเทียบเท่า ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3000-1208 ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ 3-0-3
3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-3
3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-3
3202-2005 การวิจัยตลาด 3-0-3
3202-2102 การตลาดบริการ 3-0-3
3701-8001 ฝึกงาน *-*-4
3701-8501 โครงการ *-*-4
3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3-0-3
2000-2003 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 3 0-2-0
&nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp หรือเทียบเท่า ปวส. 2 ภาคเรียนที่ 1 &nbsp
รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3701-2004 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3-0-3
3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3-0-3
3701-2007 การจัดการช่องทางการจัดหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 3-0-3
3202-2105 การนำเข้าและการส่งออก 3-0-3
3202-8503 โครงการ 2 2-2-3
3201-2108 ภาษีอากร 3-0-3
3200-1003 หลักการตลาด 3-0-3
3000-2004 กิจกรรมองค์กรวิชาชีพ 4 0-2-0

สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้จบม.6 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท/ป/น
3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2-2-3
3200-0002 หลักการขาย 3-0-3
3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3-0-3