ชื่อ-นามสุกลรหัสวิชา
นางลัดดาวรรณ คงพูล3201-2018
นายสุรศักดิ์ พุทธโฆษ์2200-1004
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ2200-1007
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ2002-9003
อาจารย์ประชิด เกิดมาก2200-1007
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ3200-1003
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ3200-00006
อรุณรุ่ง สุวรรณโชติ3211-8501
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-2004
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-2007
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-9002
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-8501
นายธรรมรัฐ ทองดี3000-2004
นางวรัญญา​ พรรณกมล2000-2004
นางวรัญญา​ พรรณกมล2000-2006
วรัญญา​ พรรณกมล2202-2007
วรัญญา​ พรรณกมล​3000-2002
นางวรัญญา​ พรรณกมล3200-0006
นางวรัญญา​ พรรณกมล3200-0007
รุ่งนภา โกษาวัง2200-1003
วาทินี หมื่นปทุม2201-8501
วาทินี หมื่นปทุม2201-2004
วาทินี หมื่นปทุม2201-2106
สมพร แตงชาติ2201-2004
สมพร แตงชาติ3200-0005
สมพร แตงชาติ2000-2004
อรวรรยา โสมนัสกุล2200-1003
อรวรรยา โสมนัสกุล2200-1003
อรวรรยา โสมนัสกุล2201-2005
อรวรรยา โสมนัสกุล2201-2102
อรวรรยา โสมนัสกุล2201-2002
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์2200-1001
รุ่งนภา โกษาวัง2200-1003
รุ่งนภา โกษาวัง2000-2004
รุ่งนภา โกษาวัง2201-2003
รุ่งนภา โกษาวัง2201-2105
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์2000-0005
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์2000-2001
วาทินี หมื่นปทุม3201-2002
อรวรรยา โสมนัสกุล3201-2109
อรวรรยา โสมนัสกุล3200-1006
รุ่งนภา โกษาวัง3000-2002
รุ่งนภา โกษาวัง3201-2004
รุ่งนภา โกษาวัง3201-2109
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร2700-1003
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร20000-1502
วิษณุ คล้ายมาลาhttps://youtu.be/ptmamRBXgRE
วิษณุ คล้ายมาลา2701-2007
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3700-0002
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3701-2005
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3701-2302
วิษณุ คล้ายมาลา3701-2304
อัครพล ธรรมรังสี2204-2104
นายปุณภณ พุทธโชติ3001-2001
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2204-2004
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2204-2101
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2000-2005
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2204-2009
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2000-2006
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2201-8501
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2000*2002
สุชาภา นรพัลลภการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3000-2002
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3204-2004
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3204-8501
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3000-2004
นายปุณภณ พุทธโชติ2000-2001
อาจารย์มณีย์ พ่มพึ่งษี2000-1101
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี2001-1103
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี2000-1103
นางสาวดารารัคน์ วานิชกร2000 – 1400
นางสาวดารารัตน์ วานิชกร2000 – 1303
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี3000-1305
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี3000-1101
นางสาวดารารัตน์ วานิชกร2000 -1401
อาจารย์ประชิด เกิดมาก3200-1002
ธนัชชา ทองมิตรปวช.2
อ. ศรีนันทรา สีทองสุขภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณบริหารเวลา
อาจารย์ประชิด เกิดมากการบริหารงานคุณภาพในองค์การ
สมพร แตงชาติการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
อาจารย์มาริษา ภิญโญงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
อาจารย์มาริษา ภิญโญกิจกรรมองค์การวิชาชีพ4
อาจารย์มาริษา ภิญโญพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
อาจารย์มาริษา ภิญโญกิจกรรมองค์การวิชาชีพ4
อาจารย์มาริษา ภิญโญกิจกรรมองค์การวิชาชีพ2
นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ
นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ถิรพุทธิ์ จวงจำเริญเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
อลงกรณ์​ เต่าทองหลักเศรษฐศาสตร์
ธนัชชา ทองมิตร30000-1201
ธนัชชา ทองมิตร3000-1201
นางลัดดาวรรณ คงพูล3201-2108
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ20200-1004
อาจารย์ประชิด เกิดมาก2200-1006
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ3200-1002
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ3202-2001
อาจารย์ประชิด เกิดมาก3200-1002
อาจารย์ประชิด เกิดมาก3001-1001
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-9001
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-2001
นายธรรมรัฐ ทองดี3214-2002
นายธรรมรัฐ ทองดี3000-2001
นางบุสพรรณ ทูปคันโธ2202–2002
นางวรัญญา​ พรรณกมล2000-2001
นางวรัญญา พรรณกมล2200-1004
วรัญญา​ พรรณกมล3000-2001
วรัญญา พรรณกมล3202-2101
รุ่งนภา โกษาวัง2201-2104 , 2201-2001,2201-2008
สมพร แตงชาติ2201-2001
สมพร แตงชาติ2201-2104
สมพร แตงชาติ2201-2110
อรวรรยา โสมนัสกุล2201-2006
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์2000-2003
อาจารย์มาริษา ภิญโญ2000-2003
อาจารย์มาริษา ภิญโญ2701-8501
อาจารย์อารลักษณ์ ยศประยูร20701-2008
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร2701-2002
วิษณุ คล้ายมาลา2701-2110
วิษณุ คล้ายมาลา2701-2117
อาจารย์มาริษา ภิญโญ3000-2001
อาจารย์มาริษา ภิญโญ3000-2003
อาจารย์มาริษา ภิญโญ3701-8501
อาจารย์มาริษา ภิญโญ3700-1002
อาจารย์มาริษา ภิญโญ3700-0001
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3700-0004
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3700-1001
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร3000-1101
วิษณุ คล้ายมาลา3701-2003
อัครพล ธรรมรังสี3204-2102
อัครพล ธรรมรังสี2204-2105
นายปุณภณ พุทธโชติ2004-2001
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2000*2001
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์2204-2005
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3204-2001
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3000-2001
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3000-2003
กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์3204-2006
นายปุณภณ พุทธโชติ2001-2001
อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร20000-1101
ธนัชชา ทองมิตร2000-1205
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี2000-1201
อ.มณีย์ พุมพึ่งศรี3000-1201
วรัญญา​ พรรณกมล3000-2004
นางสาวสุวนันท์ ยืนยิ่ง2000-1301
นาง​ ปณิตา​ รุ่งเรืองกุล2000-1504
ปณิตา​ รุ่งเรืองกุล3000-1501
มณีย์ พุ่มพึ่งศรี2000-1101
นายจำเริญ ติ่งต้อย3000-1601
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี3000-1101
บัวอร สุนะนา3000-1404
อ.มณีย์ พุ่มพึ่งศรี3000-1501
อ. ศรีนันทรา สีทองสุขภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
สุภัทรวดี ศิริสุวรรณหลักการจัดการ/การบริหารงานคุณภาพภายในองค์การ
อาจารย์ประชิด เกิดมากวิชาหลักการจัดการ
นางวรัญญา​ พรรณกมลหลักการตลาด
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์กระบวนการจัดทำบัญชี
ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์การบัญชีห้างหุ้นส่วน
สมพร แตงชาติการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
วาทินี หมื่นปทุมวิชาการบัญชีตั๋วเงิน
วาทินี หมื่นปทุมวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี
อาจารย์อรวรรยา โสมนัสกุลระบบบัญชีสหกรณ์
วาทินี หมื่นปทุมวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
วาทินี หมื่นปทุมวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
วาทินี หมื่นปทุมวิชาโครงการ
รุ่งนภา โกษาวังหลักการบัญชีเบื้องต้น 1
อาจารย์อดิศร ชัยชาญการบัญชีภาษีอากร
อาจารย์มาริษา ภิญโญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นางสาวอุทัยทิพย์ จิตโรจน์การเขียนโปรแกรมมาตรฐานเปิด
นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติโปรแกรมตารางคำนวณ
สุชาภา นรพัลลภคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
อรุณรุ่ง สุวรรณโชติธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารแลภัตตาคาร
อลงกรณ์​ เต่าทองหลักเศรษฐศาสตร์
ธนัชชา ทองมิตรภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
สุชาภา นรพัลลภคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
นายจำเริญ ติ่งต้อยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สิทธิพิเศษ ปวช.1