สำนักทะเบียนและวัดผล​

สำนักทะเบียนและวัดผล​

อาจารย์ปวีณ์พร พูลสวัสดิ์
สำนักทะเทียนและวัดผล

อาจารย์สุมาลี นพพันธุ์
สำนักทะเทียนและวัดผล

อาจารย์อริส ขวัญเสียงเสนาะ
สำนักทะเทียนและวัดผล

อาจารย์อัคคณัฏฐา อำไพ
สำนักทะเทียนและวัดผล