ประวัติวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  เดิมชื่อโรงเรียนวิมลพณิชยการ ประชาชื่น ตามหนังสือเลขที่ 1197/2522 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522 เปลี่ยนชื่อเป็น  เทคนิควิมลพณิชยการ ตามหนังสือเลขที่

0.84/23  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2523  เปลี่ยนชื่อเป็น  เทคนิควิมลพณิชยการ ประชาชื่น ตามหนังสือ เลขที่ 304/25  ลงวันที่ 10 กันยายน 2525  เปลี่ยนชื่อเป็น เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ตามเลขที่หนังสือ กอ.212/35  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม  2535    เริ่มใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ตามหนังสือลงวันที่  18  มกราคม 2554 เลขที่หนังสือ ศธ. 0211.7/536 โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคล  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ   กอ.735/54 ลงวันที่  30 มิถุนายน   2554 ในวันที่ 23 สิงหาคม  2554 ขอเปลี่ยนรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภทระดับการศึกษา โรงเรียนใช้ชื่อจากเดิม “Wimol Business AdministrationSchool.”  เป็น “Wimol Business Administration Technological Colleg” โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2522   ก่อตั้งโดย ดร.กมล  ชูทรัพย์   สืบเนื่องด้วยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   มีจำนวนมาก   ในขณะนั้น สถานศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถสนองความต้องการได้พอเพียงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้จำนวนจำกัด  ประกอบกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง หน่วยงานและสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

          ดังนั้น ดร.กมล  ชูทรัพย์ ยังได้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจขึ้น  ซึ่งเป็นวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับ ปวส. ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษา 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นปีนี้จะเทียบเท่าอนุปริญญา     มีสิทธิ เปิดศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง อีก 2 ปี   คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และเป็นสถานศึกษาของเอกชนเพียงแห่งเดียว ที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ในขณะนั้นวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

          ปีการศึกษา 2522  มีอาคารเรียน  3 ชั้น  1 หลัง  มีพื้นที่  3 ไร่ 62  ตารางวา

          ปีการศึกษา 2522 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในรอบบ่าย และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ

          ปีการศึกษา 2525 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ในรอบบ่ายเพิ่มขึ้น และได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 2. สาขาวิชาการโฆษณา

          ดังนั้นนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2525  เป็นต้นมาวิทยาลัยจึงเปิดสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 7 สาขาวิชา ดังนี้คือ

 1. สาขาวิชาบัญชี                           2.  สาขาวิชาการตลาด
 2. สาขาวิชาเลขานุการ                     4.  สาขาวิชาการเงิน-การธนาคาร
 3. สาขาวิชาการโฆษณา                    6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ

          ต่อมาในระหว่างปีการศึกษา 2526  วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเพิ่มขึ้นอีก

 1 สาขา คือ แผนกภาษาต่างประเทศ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิชาภาษาธุรกิจ)

          ในต้นปีการศึกษา 2527 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่  โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเปิดสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

 1.   สาขาวิชาการตลาด                       2.  สาขาวิชาบัญชี
 2.   สาขาวิชาเลขานุการ                      4.  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 3.   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ              6.  สาขาวิชาการจัดการ
 4.   สาขาวิชาภาษาธุรกิจ                     8.  สาขาวิชาการโฆษณา
 5.   สาขาวิชาการท่องเที่ยว                   10. สาขาวิชาการโรงแรม

          ต้นปีการศึกษา 2533 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้วิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) สาขาวิชาการบัญชี  การตลาด  การเลขานุการ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการเงินการธนาคาร  รวม  5  สาขาวิชา  โดยรับนักเรียนมัธยม 6 เข้าศึกษาต่อ

          ต่อมาปีการศึกษา 2536 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มอนุญาตให้รับผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. หลักสูตร ปวท. จึงมีผู้เรียนน้อยลงตามลำดับ และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยจึงงดเปิดสอนหลักสูตร ปวท.  โดยมุ่งจัดหลักสูตร ปวส.  โดยรับผู้จบทั้ง ปวช. และ ม.6 เข้าเรียน

          ในปีการศึกษา  2537  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ   ได้ร่วมกับวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำกัดขึ้น โดยจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีสำนักงานอยู่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู-อาจารย์และพนักงานที่เป็นสมาชิกได้ออมทรัพย์ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในการให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อมีเหตุจำเป็น

ในปีการศึกษา  2538 ได้จัดตั้งหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า “KSC-WIMOL Internet Branch”  โดยได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ซี คอมเน็ต จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและอบรมบุคลากรในด้านเทคนิคการต่อเชื่อมสัญญาณจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นวิทยาลัยสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วและกว้างไกล  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

          ในปีการศึกษา  2539 ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น อีก 1 หลัง เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีปริมาณความต้องการเข้าศึกษาต่ออีกเป็นจำนวนมาก  แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปีการศึกษา 2540

          ในปีเดียวกันนี้ วิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน The Bournemouth and Poole College เมือง Bournemouth ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร Diploma ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษขึ้น เรียกว่า International Programme ใช้หลักสูตรของสถาบัน The Bournemouth and Poole College ควบคู่กับหลักสูตรภาคภาษาไทย (Bilingual Program) 2 สาขาวิชา คือ Business และ Computer ใช้เวลาศึกษา 2 ปี (ปวส.) สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมไปถึงได้เซ็นสัญญาร่วมมือแลกเปลี่ยน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใน สาขาวิชาการโรงแรม การท่องเที่ยว และ ภาษาอังกฤษ กับ WAIARIKI INSTITUTE  OF TECHNOLOGY รวมเป็นระยะเวลา 10  สัปดาห์

ต่อมาในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  ในสาขาวิชา การบัญชี  และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา   โดยอาจารย์ชาวต่างชาติผู้เป็นเจ้าของภาษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น   และมีโอกาสดีขึ้นในการเข้าสู่ตลาดงานในยุคโลกาภิวัตน์

ในช่วงต้นปีการศึกษา 2540   ได้เปิด  “ศูนย์ภาษาอังกฤษ”      WIMOL ENGLISH LANGUAGE CENTRE  (WELC)  ขึ้นเพื่อให้บริการการสอนและ     การอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและผู้สนใจ  ปัจจุบันได้ให้การบริการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เรียนในภาคภาษาไทย สัปดาห์ละ 1 คาบ  โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง  ปลายปี พ.ศ.2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้ติดต่อขอความร่วมมือในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา    หรือ   ปวส.   อีก  2 ปี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  โดยจัดการศึกษาร่วมกันตามกำหนดในรายละเอียดที่ตกลงกัน  และได้เริ่มเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2541 รวม 6 สาขาวิชา คือ

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                        2.  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 2.  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์             4.  สาขาวิชาการตลาด
 3.   สาขาวิชาการบัญชี                                 6.  สาขาวิชาการเงิน

          นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีแล้วจะได้รับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามสาขาที่จบนอกจากนี้ ยังได้สร้างศูนย์การฝึกงานให้แก่นักศึกษาสาขาการโรงแรม เช่นห้องอาหาร  ห้องพักแขก  ห้องครัว  และห้องซักรีด  โดยจำลองให้ใกล้เคียงกับสภาพโรงแรมจริงมากที่สุด  เพื่อให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยในการทำงานจริง

          กลางปีการศึกษา  2542 วิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา พ.ศ.2538 โดยรับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่าเข้าเรียน ปวช.พาณิชยกรรม 5 กลุ่มวิชา คือ

 1. กลุ่มวิชาการขาย 2.  กลุ่มวิชาการบัญชี
 2. กลุ่มวิชาการเลขานุการ 4.  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 3. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

          ปีการศึกษา 2545  วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร ปวช.  ของกรมอาชีวศึกษา เพิ่มอีก 1 กลุ่มวิชา คือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

          ปีการศึกษา 2546  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และเปิดสอนประเภทวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้ 

          หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ
 2. สาขางานการบัญชี                    2.  สาขางานการขาย
 3. สาขางานการเลขานุการ           4.  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ
 5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 6. สาขางานการโรงแรม   สาขางานการท่องเที่ยว

ปีการศึกษา 2549 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับ ปวส.เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชา ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 2 สาขางาน

 1. สาขางาน การจัดการการขนส่ง
 2. สาขางาน การจัดการการคลังสินค้า  

        ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาการพัฒนาโดยสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

        หลักสูตรทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 1. ประเภทบริหารธุรกิจ 1 สาขาวิชา

               สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

        ปีการศึกษา  2551 ได้ขออนุญาตเลิกทำการสอนหลักสูตร ปวส. รอบเช้า ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายบริหารธุรกิจสาขาการเงิน และหลักสูตรที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สวาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        ปีการศึกษา  2554 วิทยาลัยเริ่มใช้ตราสารจัดตั้งนิติบุคคล ตามหนังสือลงวันที่  18 มกราคม 2554  เลขที่  ศธ.0211.7/536

        ปีการศึกษา  2557 วิทยาลัยฯ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการสอนและการวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ2.1.1 หลักสูตรที่เปิดสอนวิธีการเรียนวิธีการสอน โดยให้เพิ่มหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ตามใบอนุญาตเลขที่ กอ. 159/2557 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนดังนี้

 1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
  • หลักสูตร ปวช. พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่าย จัดการเรียน

การสอนระบบปกติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานภาษาต่างประเทศ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม

             1.2  หลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่าย จัดการเรียนการสอนระบบปกติ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์          – จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

 1.    หลักสูตร ปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

        รอบเช้า สายวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาภาษาธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาเลขานุการ

        รอบบ่าย  สายวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาเลขานุการ

 1.   หลักสูตร ปวข. พุทธศักราช 2556  ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเดอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม และภาคเรียนที่ 2 เปิดเพิ่ม สาขาวิชาการบัญชี

        ปีการศึกษา  2558 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกับกิจการของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการศึกษา  โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) จัดการเรียนการสอนระบบปกติ รอบเช้าและรอบบ่าย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ตามหนังสือเลขที่ใบอนุญาต กอ. 353/2558      ลงวันที่  24 มีนาคม 2558

ปีการศึกษา 2559 สาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

 ระดับ ปวช. ( 4 สาขางาน)

 1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาพณิชยการ
 1. สาขางานการตลาด   สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 2. สาขางานการโรงแรม

ระดับ ปวส. ( 6 สาขาวิชา)

 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 2. สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการบัญชี
 3. สาขาวิชาการจัดการ 4.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการโรงแรม
 5. สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกส์

          – สาขางานการจัดการการขนส่ง

          – สาขางานการจัดการคลังสินค้า

    การจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี

          – สาขาวิชาการบัญชี

          – สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

          – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

          –  สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

          –  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

 1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

          –  สาขาวิชาการโรงแรม

         ปีการศึกษา 2561 สาขาที่เปิดสอนเพิ่มในระดับ ปวช. มีดังนี้

          – ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 21.00 น. และรอบบ่าย เรียนวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.10 น. มีนักศึกษาประมาณ 2,500–3,000 คน ต่อปี และหมุนเวียนจบการศึกษาประมาณปีละ 1,000-1,200 คน และนับวันผู้สำเร็จการศึกษาจะทวีมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น สามารถเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็น จำนวนมาก

สถาบัน ในเครือตั้งตรงจิตร

สถาบันในเครือตั้งตรง จิตร

สถาบันในเครือตั้งตรง จิตร เป็นกลุ่มวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ และจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดยย่อว่า สมศ. แล้วทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาลัย รายนามดังต่อไปนี้

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์. 222-4815, 222-8249622-1919 โทรสาร. 222-7457, 622-1464 EMAIL :INFO@TTC.AC.TH www.ttc.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

266/9 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์. 0-2241-42780-2241-5162 โทรสาร.0-2669-5198 EMAIL :WIMOL@WCS.AC.TH www.wcs.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษา อาชีวศิลป์

286 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์. 02 241-3795 , 02 243-5444 โทรสาร.02669-3216 EMAIL:ARCHIVASILP@ARCHIVASILP.AC.TH www.archivasilp.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์. 222-4815, 222-8249622-1919 โทรสาร. 222-7457, 622-1464 EMAIL :INFO@TTC.AC.TH www.ttc.ac.th