“มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี

โดยการมีส่วนร่วมจากประชาคมภายนอก