มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาคมภายนอก

 

 

“มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ

ภาษาและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาคมภายนอก”