“มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ

ภาษาและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาคมภายนอก”