รูปภาพงานและกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา