“เป็นเลิศวิชาการ    เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ

เคร่งครัดวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ

สนองตอบกิจกรรม สามารถนำในสังคม “