“เป็นเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ เคร่งครัดวินัย

ใส่ใจรับผิดชอบ สนองตอบกิจกรรม สามารถนำในสังคม “