นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

รับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอารียา แถมต้าน สาขาวิชาการโรงแรม