นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

รับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายคเณศ์ จันทร์ราชา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ