ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์

ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

 

ดร.สันธยา ชูทรัพย์

 ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

นายเกษียร มีแต้ม 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

 

 

นายสมคิด อภิวัฒนธีระกุล

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

 

 

นางปวีณ์พร พูลสวัสดิ์

นายทะเบียน

 

 

นายสมเกียรติ์ คุณหอม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสถานศึกษา

 

 

นางสอางค์ แจ่มถาวร

หัวหน้าสำนักผู้บริหาร

 

 

นายวัชรินทร์ ผ่องภักดี 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และหัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ

 

 

นางสาวสุภัทรวดี ศิริสุวรรณ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

 

นายกฤษณะ ไทยเอื้อ

รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา