คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์10024
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์เบญจมาศ อยู่เป็นแก้ว
ที่ปรึกษากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์ศรีนันทรา สีทองสุข
อาจารย์กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์han huajing
ที่ปรึกษากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

อาจารย์mr lgor ambalov
ที่ปรึกษากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

กิจกรมมสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษา และ ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก