Menu

คณะอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

  เทคโนโลยีในปัจจุบันได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายให้เลือกใช้ ประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ได้สะดวกขึ้น ตลอดจนการค้าขายบนโลกออนไลน์ก็มีมากมาย ดังนั้นการเรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี ตลอดจน ธุรกิจต่างๆ ทั้งบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open