คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาธุรกิจดิจิทัล

คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้าภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์สุชาภา นรพัลลภ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์อุทัยทิพย์ จิตโรจน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์อัครพล ธรรมรังสี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ปุณภณ พุทธโชติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์กฤษณะ ไทยเอื้อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาคธุรกิจดิจิทัล

พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาการค้าขายทางออนไลน์ความเข้าใจในเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจต่างๆ ถือและแท็บเล็ต

 

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

WBAC@COM

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ