คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์เจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์สุชาภา นรพัลลภ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์กัณพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อุทัยทิพย์ จิตโรจน์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์อัครพล ธรรมรังสี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ปุณภณ พุทธโชติ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ถิรพุทธิ์ จวงจำเริญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์กฤษณะ ไทยเอื้อ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ชนินทร์ เศรษฐศฤงคาริน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"

เทคโนโลยีในปัจจุบันได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วเครื่องมือหรืออุปกรณ์การสื่อสารที่หลากหลายให้เลือกใช้งานได้ทั่วโลกการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายตลอดเวลาการค้าขายทางออนไลน์ความเข้าใจในเทคโนโลยีตลอดจนธุรกิจต่างๆ ถือและแท็บเล็ต

 

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

WBAC@COM

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี

ฐานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ