สาขาวิชาการบัญชี

คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วาทินี หมื่นปทุม
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อรวรรยา โสมนัสกุล
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์รุ่งนภา โกษาวัง
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี​

อาจารย์ชญาณ์นันท์ วรกรโชติพันธุ์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อดิศร ชัยชาญ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี​

อาจารย์สิริรัตน์ สมานโสร์
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์สมพร แตงชาติ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์ปรีชา นะเป๋า
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อริส ขวัญเสียงเสนาะ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี​

อาจารย์มีชัย แช่มเชื้อ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี

พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"

มีจุดอ่อนที่จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้ดีในสาขาวิชาการด้านบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ดี

โครงการสถานศึกษาคุณธรรม กิจกรรมการฝึกสมาธิ “สติมา ปัญญาเกิด”