สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์ธรรมรัฐ ทองดี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

อาจารย์สังกาศ กิจส่งเสริมธน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ข่าวกิจกรรมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

การพัฒนาความสามารถและความชำนาญในงานด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษาและการช่วยเหลือผู้มีส่วนร่วมการฝึกอบรมความรู้ใหม่ ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือสหพันธ์ การขนส่งทางบกเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง