สาขาการตลาด

อาจารย์บุสพรรณ ทูปคันโธ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์สุภาพร อภิพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์สุรสิทธิ์ อุทัยบุรมย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ข่าวกิจกรรม "สาขาวิชาการตลาด"

 ไม่มีองค์กรใดในโลก ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง ไม่เก่งตลาด สาขาวิชาการตลาดส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนหลักการทำงาน การวางแผนบริหาร ภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้มุ่งเน้นไปที่ความทันสมัยของเนื้อหาที่ไม่ได้มีแค่อยู่ในตำราเรียน

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี