DVT จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

อาจารย์อรุณรุ่ง สุวรรณโชติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์อนุดา แจ่มศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

พัฒนาการของการจัดอาชีวศึกษา "ระบบทวิภาคี"

การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ( The Dual Vocational Training System : DVT System )

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษา และ ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

WBAC@DVT

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี