สาขาวิชาการโรงแรม

คณาจารย์สาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์อารีลักษณ์ ยศประยูร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์สิราวรรณ เอี่ยมทัด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์มาริษา ภิญโญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์ฤดีมาศ พอบาล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโรงแรม

มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่มงานครัวงานจัดประชุมสัมมนางานจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย