สาขาวิชาการโรงแรม

อาจารย์อรุณรุ่ง สุวรรณโชติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์อนุดา แจ่มศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

มุ่งเน้นไปที่ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมเช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้างานคนงานอาหารและเครื่องดื่มงานครัวงานจัดประชุมสัมมนางานจัดงานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มี การฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

WBAC@DVT

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี