Menu

คณะอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                         สาขาวิชาการโรงแรม

   มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม เช่นงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว งานจัดประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริม ให้มีการฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการด้วย

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท