Menu

คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การจัดการ มุ่งเน้นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมที่กลุ่มบุคคล ในองค์กรร่วมมือกันทำงาน เพื่อให้วัตถุประสงค์ในด้านการวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงานและการควบคุม ผู้เรียนสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและปฏิบัติงาน

279

ที่อยู่ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

0-2585-0079,

0-2585- 9252

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open