สาขาวิชาการจัดการทั่วไป​

คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์สุภัทรวดี ศิริสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์กัญฐาพร กลิ่นเมธี
อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ปวีณ์พร พูลสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

อาจารย์ประสพโชค ถ้ำสวย
อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการทั่วไป​

          การจัดการมุ่งเน้นกระบวนการทำงานหรือกิจกรรมในกลุ่มบุคคลในองค์กรร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวางแผนการบริหารงานเพื่อประสานงานและการควบคุมผู้เรียนสามารถทำหน้าที่เป็นฝ่ายในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี