กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

คณาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

อาจารย์ปณิตา รุ่งเรืองกุล
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

อาจารย์ผ่องเพ็ญ เบญจาทิกุล
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์มณีย์ พุ่มพึ่งศรี
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

อาจารย์จำเริญ ติ่งต้อย
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์ลัดดาวรรณ คงพูล
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

อาจารย์อลงกรณ์ เต๋าทอง
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์สุทธวิท นิลกำเนิด
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์สุธารัตน์ เหรา
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

อาจารย์สุวนันท์ ยืนยิ่ง
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

อาจารย์สุพัตรา อภิวัฒน์ธีระกุล
อาจารย์กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน​

กิจกรรมกลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

กลุ่มวิชาสามัญพื้นฐาน

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยนักเรียนจะเรียนวิชาสามัญกับสถานศึกษา และ ฝึกปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาจะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

รูปภาพตรวจนักเรียนปฎิบัติงาน

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี