ในปี พ.ศ. 2522หนังสือเลขที่ 1197/2522 ชื่อโรงเรียนวิมลพณิชยการประชาสัมพันธการศึกษาโดยดร. กมลชูทรัพย์สืบสกุลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาชั้นสูงพาณิชยกรรมมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนมากในขณะนี้งความต้องการที่จะได้รับเพียงแค่การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้รับจำนวน จำกัด ร็จหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับปวสหัวเรื่อง: การพัฒนาเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อหัวเรื่อง: การศึกษาเป็นต่อเนื่องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอนุสัญญาว่าได้ด้วยสิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การศึกษาเป็น 2 ปีผู้บริหารระดับสูงอนุปริญญามีสิทธิ ได้รับการศึกษา ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องอีก 2 ปีคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่ได้รับการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปวส.ในขณะนั้นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร

                ในปี พ.ศ. 2523 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการตามหนังสือเลขที่อ84/2523   

                ในปี พ.ศ. 2525 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการประชาชื่นตามเลขที่หนังสืออ304/2525 

                ในปี พ.ศ. 2535

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจตามเลขที่หนังสือกอ212/2535 

                ในปี พ.ศ. 2554

                          ชื่อเรื่องข้อเขียน 1 ชื่อเรื่องระดับการศึกษาข้อเสนอ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตเลขที่หนังสือกอ. 735/2554 ตลอดวันที่ 28 มิถุนายน 2554

     2.1.3 การจัดการศึกษา

                  ในปีการศึกษา2525

                            ได้รับการสอนในรอบบ่ายและได้รับการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการบัญชี                       
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ        
 4. สาขาวิชาการจัดการ

                  ในปีการศึกษา  2525ได้รับการสอนในรอบบ่ายเพิ่มขึ้นและได้รับการสอน 

                                                       ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชาประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร            
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาวิชาการโฆษณา        

                  ก่อนปี 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                       บริหารธุรกิจจำนวน 7 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                    
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาการโฆษณา                    
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. สาขาวิชาการจัดการ

               ในปีการศึกษา2526วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจรับสอนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา2527 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเปิดสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

 1. สาขาวิชาการตลาด                      
 2. สาขาวิชาบัญชี
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                     
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
 6. สาขาวิชาการจัดการ
 7. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ                    
 8. สาขาวิชาการโฆษณา
 9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม 

                   ในปีการศึกษา2533  กระทรวงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เปิดสอนหลักสูตรปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการบัญชี   
 2. สาขาวิชาการตลาด   
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ          
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 5. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  

                     ในปีการศึกษา2536 กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์6 เข้าศึกษาต่อระดับปวส. หลักสูตรปวท. จึงมีผู้เรียนน้อยลงตามลำดับ และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยจึงงดเปิดสอนหลักสูตรปว  โดยมุ่งจัดหลักสูตรปวสโดยรับที่คุณคุณคุณผู้จบทั้งปวชและม 6 เข้าเรียน  

                   ในปีการศึกษา2537  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจสาขาสาขาต่างออกประเทศร่วมเป็นหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดพี เอส เค เอส พี เอส พี เอส พี เอส พี สำนักงานขณะมีนี้ ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสาขาบริหาร ธรกิจสาขาวิมล  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูเป็นเป็นเป็นอาจารและพนักงาน์ที่เป็นสมาชิกได้ออมทรัพย์และช่วยเหลือเพือนสมาชิกในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การให้เงินกู้ทั้งระยะ สั้นและระยะยาวเพื่อบรรเทาทุกข์เมื่อมีเหตุจำเป็น

                   ในปีการศึกษา 2538 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้าน การบริการอินเทอร์เน็ต “เคเอสซี – วิมลอินเทอร์เน็ตสาขา”  โดยได้ทำสัญญาความสามารถร่วมมือกับ บริษัท บริษัท เคเอสซีสัญญาณเชื่อมต่อจากเนชั่เนชั่ต่างออกออกประเทศได้รับหัวเรื่อง: การ เป็นอย่างดีเป็นทางการจากเนชั่นนักศึกษาเป็นคุณชาติต่างประเทศหัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การสอนให้ทันสมัยและมีระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การให้บริการ กระดานข่าวข้อเสนอมุมมองที่กว้างและกว้างขวางมากขึ้น

                   ในปีการศึกษา 2539 ได้รับการก่อสร้างอาคารใหม่6 ชั้นอีก1 หลังได้รับความเดือดร้อนจากการศึกษาต่อเนื่องมาแล้วเป็นจำนวนมากแล้วเสร็จแล้วใช้งานได้ในปีการศึกษา2540 และวิทยาลัยการศึกษาทางวิชาการกับสถาบันBournemouth พูลเมืองBournemouth ออกประเทศอังกฤษเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสุดสูงที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าได้หลักสูตรนานาชาติใช้ หลักสูตรของสถาบันBournemouth วิทยาลัยพูลและควบคู่กับหักสูตรภาคภาษาไทย English (ภาษาโปรแกรม) ประกอบด้วย2 สาขาวิชาคือธุรกิจและคอมพิวเตอร์ใช้เวลาศึกษา 2 ปีในระดับปวส. เรียนรู้การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงได้รับเงินบริจาคจากการแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษกับสถาบันเทคโนโลยี Waiariki รวมเป็นระยะเวลา 10   สัปดาห์

                      ในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program )  ในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยอาจารย์ ชาวต่างชาติผู้สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีโอกาสดี ขึ้นในการเข้าสู่ตลาดงานในยุคโลกาภิวัตน์ และในช่วงต้นปีการศึกษา 2540 ได้เปิดศูนย์ภาษาอังกฤษ” WIMOL ENGLISH LANGUAGE CENTRE  (WELC)  ขึ้นเพื่อให้บริการการสอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ปัจจุบันได้ให้การบริการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เรียนในภาคภาษาไทย สัปดาห์ละ 1 คาบ  โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี พ..2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้ติดต่อขอความร่วมมือในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.อีก 2 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  โดยจัดการศึกษาร่วมกันตามกำหนดในรายละเอียดที่ตกลงกัน และได้เริ่มเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2541 รวม 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์            
 4. สาขาวิชาการตลาด
 5. สาขาวิชาการบัญชี                                
 6. สาขาวิชาการเงิน

                             นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีจากนั้นจะได้รับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามสาขาที่ได้รับนอกจากนี้ยังได้รับการสร้างศูนย์การฝึกงานให้แก่นักศึกษา

                   ในปีการศึกษา2542วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการแพทย์ในปี  2538 โดยรับนักเรียนที่จบม. 3 หรือการเข้าเรียนปวช. 5 กลุ่มวิชามี

 1. กลุ่มวิชาการขาย                                   
 2. กลุ่มวิชาการบัญชี
 3. กลุ่มวิชาการเลขานุการ
 4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 5. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2546กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศาสนา 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (จบการศึกษาปี 2546)  

                   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิช

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานการเลขานุการ
 4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                   สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม
 2. สาขางานการท่องเที่ยว

                   ในปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จำนวน 2 สาขางาน

 1. สาขางานการจัดการการขนส่ง
 2. สาขางานการจัดการการคลังสินค้า

                       การศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2551วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

                                      บริหารสาขา 1

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                                     สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                   ในปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้เปิดสอนมากมาย

                     1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการาชีวศึกษา)

                          1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2545 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ                             1. รูปแบบวิชาพาณิชยศาสตร์                         

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                      2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม

                            1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่าย

                 1. จัดการเรียนการสอนระบบปกติประกอบด้วย                                         1.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีประกอบด้วย

                                                           2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                                           2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

                     2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส)ของสถาบันเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการโฆษณา
 7. สาขาวิชาการโรงแรม
 8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 9. สาขาวิชาการเลขานุการ

                                                              การจัดการเรียนการสอนรอบบ่าย 

                                                                 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ

                     3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ (การพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการเรียน) ทุกเช้าและรอบบ่ายการเรียนหัวข้อ: หัวเรื่อง: การสอนระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การสั่งซื้อสินค้า 1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                                          2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

  ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

  1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                       1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                                                    1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

  1. สาขางานการบัญชี
  2. สาขางานการขาย
  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                                  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. สาขางานการโรงแรม

   1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                             1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

   1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี

  2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                       1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                       ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

                          1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                             1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                    1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                               2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขางานการโรงแรม

                          1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                                              1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                             2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                            1.3 หลักสูตรปวส. พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

     1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                              2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                            1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                                      1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  2. สาขาวิชาการบัญชี
  3. สาขาวิชาการตลาด
  4. สาขาวิชาการเลขานุการ
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                       2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

            1. สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยว

                                                  จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                    1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจปสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 1. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

    2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                    2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรม                                   

                                    2.หลักสูตรปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                                        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาการจัดการ
  2. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการโฆษณา

                         ในปีการศึกษา 2559วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับนุญา ตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ) หารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี รอบเช้าและรอบบ่ายโดยเปิดสอน ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ชัขยายหนังสือหนังสือหนังสือนปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปีคุณละารศึกษ2560 จะมีการเรียนการสอนรอบเช้า ระหว่างเวลา 07,20 – 13.50 และรอบบ่ายระหว่างเวลา 14.30-21.30 หนังสือนหนังสือหนังสือได้รับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

                         ในปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ิหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรอบเช้าและรอบ บ่าย

                         ในปีการศึกษา 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีกสาขาการค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม

                         2.2.4 สภาพชุมชนเศรษฐกิจและสังคมแห่งการศึกษาสภาพชุมชนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ

   1. ชุมชนบุญเหลือเขต 1
   2. ชุมชนบุญเหลือเขต 2
   3. ชุมชนซอยสนิท
   4. ชุมชนซอยพัฒนา
   5. ชุมชนซอยเดรี่เบลล์
   6. ชุมชนเชิงสะพานพิบูลฝั่งซ้าย
   7. ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
   8. ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง
   9. ชุมชนสวัสดิรักษา
   10. ชุมชนซอยโชติวัฒน์
   11. ชุมชนสะพานทอง
   12. ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน
   13. ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
   14. ชุมชนจันทร์เกษม
   15. ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ
   16. ชุมชนซอยประดู่
   17. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 1
   18. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 2
   19. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 3
   20. ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
   21. ชุมชนซอยโจ๊ก
   22. ชุมชนตรอกต้นมะม่วง
   23. ชุมชนประชานฤมิตร
   24. ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ

                      สภาพเศรษฐกิจ  000 บาทต่อครัวเรือนยังคงเป็นแหล่งการค้าแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระดับอาเซียนและปัจจุบันบางกอกมหาสารคามสวนป่าบางซื่อยังคงถือเป็นโครงข่ายที่มีโครงสร้างเครือข่าย สองสาย2 เส้นชำระเคาน์เตอร์เงินประชสถานีรถไฟฟ้าบางแคคุณละสถานีรถไฟฟ้าบางแค 4 สถานีรถไฟฟ้าบางแคและสถานีรถไฟฟ้าบางแคเ ื่อเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นและ สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางโพ 170 เมตรและใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

                      สภาพทางสังคมเขตบางซื่อมีสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอนุสาวรีย์ปฐมกาลโดยแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมแล้วก็มีการศึกษาจากสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่นการอนุรักษ์และการให้ความช่วยเหลือในเขตบางซื่อ ไทยได่แก่

 1. ร่วมงานกับชุมชนวัดประดู่จัดทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามงานประเพณีของชุมชนดังกล่าว
 2. ร่วมงานแห่เรือชักชวนหลวงพ่อสัมฤทธิ์โดยจัดอาหารและวงกลองยาวไปร่วมงานทำบุญตามประเพณีที่มาร่วมกันมาช้านานแล้ว
 3. ร่วมงานสงกรานต์ร่วมกับชุมชนวัดเชิงหวาบโดยจัดหาผ้าขาวม้าและผ้าถุงให้กับผู้อาวุโสทั้งชาย

หญิงอันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดกันมานานแล้วเช่นกัน

 1. ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดกลองยาวทั้งชุดให้แก่ชุมชน
 2. เข้าร่วมงานถนนลายไม้เลียนแบบงานแกะสลักไม้สำหรับตกแต่งบ้านและประดับบ้านต่างประเทศด้วยความหวังว่าจะเป็นมรดกตกทอดทางศิลปะ
 3. ร่วมสรรหาบุคลดีเด่นทางวัฒธรรมในงานมหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยได้อาจารย์

        สำรวยเปรมใจถือเป็นครูดนตรีไทยคนสำคัญในท้องถิ่น

                      2.3 พื้นฐานของประเทศไทยสถานศึกษาเป็นประเทศไทยเป็นประเทศไทย Thailand ข้อมูลได้แก่

                                            2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สูงอายุการศึกษาปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

ปวช3

474

307

ปวส2

531

371

รวม

1,005

678

                                            2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

ประเภท

ทั้งหมด (คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ (คน)

สอนตรงสาขา (คน)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

10

10

ครูผู้สอน

52

50

52

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา

17

พนักงานอื่น ๆ (นักการภารโรง / พนักงานรับ / พนักงานขับรถ / ฯ )

6

รวมครูผู้สอน

52

50

52

รวมทั้งสิ้น

85

50

50

                      2.3.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้

                           1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556

                                            1.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                วิชาวิชาพณิชยกรรม ประกอบด้วย

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   

สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                             ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานการโรงแรม

1.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

               ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

                    2.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขางานการเลขานุการ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการการขนส่ง

สาขางานการจัดการคลังสินค้า

สาขางานตัวแทนออกของ

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม   

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                                    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการการขนส่ง

5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก       

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการ่ท่องเที่ยว 

สาขางานการท่องเที่ยว

2. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.3.4 ด้านอาคารสถานที่

รายการ

จำนวน

1. อาคารเรียน

3 หลัง

2. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

101 ห้อง