Menu

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

        2.1.2 ประวัติสถานศึกษา

                ในปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง จดทะเบียนหนังสือเลขที่ 1197/2522 ชื่อโรงเรียนวิมลพณิชยการ ประชาชื่นประเภทอาชีวศึกษาก่อตั้งโดย ดร.กมล  ชูทรัพย์  สืบเนื่องด้วยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนมาก ในขณะนั้น สถานศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถสนองความต้องการได้พอเพียงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้จำนวนจำกัด  ประกอบกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง หน่วยงานและสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมดังนั้น ดร.กมล  ชูทรัพย์ ยังได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับ ปวส. ซึ่งต้องใช้เวลาศึกษา 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นปีนี้จะเทียบเท่าอนุปริญญา มีสิทธิ เปิดศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง อีก 2 ปี คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และเป็นสถานศึกษาของเอกชน เพียงแห่งเดียว ที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ในขณะนั้นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร

 

                ในปี พ.ศ. 2523 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการตามหนังสือเลขที่อ84/2523   

                ในปี พ.ศ. 2525 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการประชาชื่นตามเลขที่หนังสืออ304/2525 

                ในปี พ.ศ. 2535

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจตามเลขที่หนังสือกอ212/2535 

                ในปี พ.ศ. 2554

                          ชื่อเรื่องข้อเขียน 1 ชื่อเรื่องระดับการศึกษาข้อเสนอ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตเลขที่หนังสือกอ. 735/2554 ตลอดวันที่ 28 มิถุนายน 

     2.1.3 การจัดการศึกษา

                  ในปีการศึกษา2525

                            ได้รับการสอนในรอบบ่ายและได้รับการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการบัญชี                       
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ        
 4. สาขาวิชาการจัดการ

                  ในปีการศึกษา  2525ได้รับการสอนในรอบบ่ายเพิ่มขึ้นและได้รับการสอน 

                                                       ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชาประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร            
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาวิชาการโฆษณา        

                  ก่อนปี 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                       บริหารธุรกิจจำนวน 7 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                    
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาการโฆษณา                    
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. สาขาวิชาการจัดการ

               ในปีการศึกษา2526วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจรับสอนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา2527 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเปิดสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

 1. สาขาวิชาการตลาด                      
 2. สาขาวิชาบัญชี
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                     
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
 6. สาขาวิชาการจัดการ
 7. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ                    
 8. สาขาวิชาการโฆษณา
 9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม 

                   ในปีการศึกษา2533  กระทรวงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เปิดสอนหลักสูตรปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการบัญชี   
 2. สาขาวิชาการตลาด   
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ          
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 5. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  

                      ในปีการศึกษา2536กระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ 6 เข้าศึกษาต่อระดับปวส. หลักสูตรปวท จึงมีคนเรียนน้อยลงตามลำดับและในปีการศึกษา 2538 

                โดยมุ่งจัดหลักสูตรปวส โดยรับผู้จบทั้งปวช และม 6 เข้าเรียน

                   ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปีการศึกษา2537วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับการสนับสนุน– พนักงานและอาจารย์ที่เป็นสมาชิกได้ออมทรัพย์และช่วยเหลือเพื่อให้อนสมาชิกในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การให้เงินกู้ทั้งระยะ

                   ในปีการศึกษา  2538หน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตใช้บริการ ใหม่ได้อย่างกว้างขวาง “KSC-วิมลอินเทอร์เน็ตสาขา” โดยได้รับความสามารถร่วมมือจากเนชั่ บริษัท บริษัท เคเอสซีจากเนชั่ต่างออกประเทศได้รับหัวเรื่อง: การยกย่องอย่างเป็นทางการจากเนชั่นักศึกษาเป็นต่างคุณชาติหัวเรื่อง: การเรียนหัวเรื่อง: การ สอนให้ทันสมัยและมีระบบให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและกว้างไกลเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีมุมมองที่หลากหลายมาก

                   ในปีการศึกษา2539ได้รับการก่อสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้นอีก 1 หลังได้รับความเดือดร้อนจากความต้องการของนักศึกษาที่มีจำนวนมากต้องการที่จะศึกษาต่อไปในอนาคต Poole College เมืองบอร์นมั ธ ภาษาอังกฤษเรียกว่าหลักสูตรนานาชาติใช้หลักสูตรBournemouth และวิทยาลัยพูลกสูตรภาคภาษาไทย (หลักสูตรสองภาษา) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาคือธุรกิจและคอมพิว ตอร์ใช้เวลาศึกษา 2 ปีในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับปวสเรียนรู้หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นต่อในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับสูงสุดปริญญาตรีวุฒิการทั้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดออกประเทศและต่างออกประเทศรวมถึงได้รับเงินบริจาคเพื่ออภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกนักศึกษาเป็นและบุคลากรทางการศึกษาเป็นในห้างหุ้นส่วนจำกัดสาขาวิชาการโรงแรมฮอลิและหัวเรื่อง: การท่องเที่ยวและสาขา วิชาภาษาอังกฤษกับสถาบัน WAIARIKI สถาบันเทคโนโลยี 10 สัปดาห์

                   ในปีการศึกษา2540ได้รับการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุก ๆ รายได้โดยอาจารย์ชาวต่างชาติและมีโอกาสมากขึ้นในการเข้าสู่ตลาดงาน ในยุคโลกาภิวัตน์และในช่วงต้นปีการศึกษา 2540 ได้เปิด“ ศูนย์ภาษาอังกฤษ” WIMOL ENGLISH LANGUAGE CENTER (WELC) บริการการเรียนการสอนและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษ ที่คุณและคนที่คุณสนใจได้รับหัวเรื่อง: การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษประจำสัปดาห์คุณละ1 ครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงปลายปี2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทาได้รับการเรียน การสอนระดับอนุปริญญาหรือปวส

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์            
 4. สาขาวิชาการตลาด
 5. สาขาวิชาการบัญชี                                
 6. สาขาวิชาการเงิน

                             นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีจากนั้นจะได้รับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามสาขาที่ได้รับนอกจากนี้ยังได้รับการสร้างศูนย์การฝึกงานให้แก่นักศึกษา

                   ในปีการศึกษา2542วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการแพทย์ในปี  2538 โดยรับนักเรียนที่จบม. 3 หรือการเข้าเรียนปวช. 5 กลุ่มวิชามี

 1. กลุ่มวิชาการขาย                                   
 2. กลุ่มวิชาการบัญชี
 3. กลุ่มวิชาการเลขานุการ
 4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 5. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2546กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศาสนา 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (จบการศึกษาปี 2546)  

                   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิช

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานการเลขานุการ
 4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                   สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม
 2. สาขางานการท่องเที่ยว

                   ในปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จำนวน 2 สาขางาน

 1. สาขางานการจัดการการขนส่ง
 2. สาขางานการจัดการการคลังสินค้า

                       การศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2551วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

                                      บริหารสาขา 1

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                                     สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                   ในปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้เปิดสอนมากมาย

                     1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการาชีวศึกษา)

                          1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2545 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ                             1. รูปแบบวิชาพาณิชยศาสตร์                         

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                      2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม

                            1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่าย

                 1. จัดการเรียนการสอนระบบปกติประกอบด้วย                                         1.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีประกอบด้วย

                                                           2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                                           2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

                     2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส)ของสถาบันเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการโฆษณา
 7. สาขาวิชาการโรงแรม
 8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 9. สาขาวิชาการเลขานุการ

                                                              การจัดการเรียนการสอนรอบบ่าย 

                                                                 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ

                     3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ (การพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการเรียน) ทุกเช้าและรอบบ่ายการเรียนหัวข้อ: หัวเรื่อง: การสอนระบบผู้ซื้อสินค้าหัวเรื่อง: การสั่งซื้อสินค้า 1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                                          2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

  ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

  1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                       1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                                                    1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

  1. สาขางานการบัญชี
  2. สาขางานการขาย
  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                                  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. สาขางานการโรงแรม

   1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                             1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

   1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี

  2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                       1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                       ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

                          1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                             1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                    1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                               2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขางานการโรงแรม

                          1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                                              1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                             2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                            1.3 หลักสูตรปวส. พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

     1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                              2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                            1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                                      1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  2. สาขาวิชาการบัญชี
  3. สาขาวิชาการตลาด
  4. สาขาวิชาการเลขานุการ
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                       2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

            1. สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยว

                                                  จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                    1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจปสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 1. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

    2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                    2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรม                                   

                                    2.หลักสูตรปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                                        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาการจัดการ
  2. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการโฆษณา

                         ในปีการศึกษา 2559วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับนุญา ตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ) หารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี รอบเช้าและรอบบ่ายโดยเปิดสอน ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 ชัขยายหนังสือหนังสือหนังสือนปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดปีคุณละารศึกษ2560 จะมีการเรียนการสอนรอบเช้า ระหว่างเวลา 07,20 – 13.50 และรอบบ่ายระหว่างเวลา 14.30-21.30 หนังสือนหนังสือหนังสือได้รับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

                         ในปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ิหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรอบเช้าและรอบ บ่าย

                         ในปีการศึกษา 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีกสาขาการค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม

                         2.2.4 สภาพชุมชนเศรษฐกิจและสังคมแห่งการศึกษาสภาพชุมชนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ

   1. ชุมชนบุญเหลือเขต 1
   2. ชุมชนบุญเหลือเขต 2
   3. ชุมชนซอยสนิท
   4. ชุมชนซอยพัฒนา
   5. ชุมชนซอยเดรี่เบลล์
   6. ชุมชนเชิงสะพานพิบูลฝั่งซ้าย
   7. ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
   8. ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง
   9. ชุมชนสวัสดิรักษา
   10. ชุมชนซอยโชติวัฒน์
   11. ชุมชนสะพานทอง
   12. ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน
   13. ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
   14. ชุมชนจันทร์เกษม
   15. ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ
   16. ชุมชนซอยประดู่
   17. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 1
   18. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 2
   19. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 3
   20. ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
   21. ชุมชนซอยโจ๊ก
   22. ชุมชนตรอกต้นมะม่วง
   23. ชุมชนประชานฤมิตร
   24. ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ

                      สภาพเศรษฐกิจ  000 บาทต่อครัวเรือนยังคงเป็นแหล่งการค้าแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระดับอาเซียนและปัจจุบันบางกอกมหาสารคามสวนป่าบางซื่อยังคงถือเป็นโครงข่ายที่มีโครงสร้างเครือข่าย สองสาย2 เส้นชำระเคาน์เตอร์เงินประชสถานีรถไฟฟ้าบางแคคุณละสถานีรถไฟฟ้าบางแค 4 สถานีรถไฟฟ้าบางแคและสถานีรถไฟฟ้าบางแคเ ื่อเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นและ สถานีรถไฟฟ้าบางซื่อใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสถานีบางโพ 170 เมตรและใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

                      สภาพทางสังคมเขตบางซื่อมีสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอนุสาวรีย์ปฐมกาลโดยแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมแล้วก็มีการศึกษาจากสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่นการอนุรักษ์และการให้ความช่วยเหลือในเขตบางซื่อ ไทยได่แก่

 1. ร่วมงานกับชุมชนวัดประดู่จัดทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามงานประเพณีของชุมชนดังกล่าว
 2. ร่วมงานแห่เรือชักชวนหลวงพ่อสัมฤทธิ์โดยจัดอาหารและวงกลองยาวไปร่วมงานทำบุญตามประเพณีที่มาร่วมกันมาช้านานแล้ว
 3. ร่วมงานสงกรานต์ร่วมกับชุมชนวัดเชิงหวาบโดยจัดหาผ้าขาวม้าและผ้าถุงให้กับผู้อาวุโสทั้งชาย

หญิงอันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดกันมานานแล้วเช่นกัน

 1. ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดกลองยาวทั้งชุดให้แก่ชุมชน
 2. เข้าร่วมงานถนนลายไม้เลียนแบบงานแกะสลักไม้สำหรับตกแต่งบ้านและประดับบ้านต่างประเทศด้วยความหวังว่าจะเป็นมรดกตกทอดทางศิลปะ
 3. ร่วมสรรหาบุคลดีเด่นทางวัฒธรรมในงานมหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยได้อาจารย์

        สำรวยเปรมใจถือเป็นครูดนตรีไทยคนสำคัญในท้องถิ่น

                      2.3 พื้นฐานของประเทศไทยสถานศึกษาเป็นประเทศไทยเป็น Thailand ข้อมูลได้แก่

                                            2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สูงอายุการศึกษาปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

ปวช3

474

307

ปวส2

531

371

รวม

1,005

678

                                            2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

ประเภท

ทั้งหมด (คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ (คน)

สอนตรงสาขา (คน)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

10

10

ครูผู้สอน

52

50

52

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา

17

พนักงานอื่น ๆ (นักการภารโรง / พนักงานรับ / พนักงานขับรถ / ฯ )

6

รวมครูผู้สอน

52

50

52

รวมทั้งสิ้น

85

50

50

                      2.3.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้

                           1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556

                                            1.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                วิชาวิชาพณิชยกรรม ประกอบด้วย

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   

สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                             ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานการโรงแรม

1.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

               ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

                    2.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขางานการเลขานุการ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการการขนส่ง

สาขางานการจัดการคลังสินค้า

สาขางานตัวแทนออกของ

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม   

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                                    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการการขนส่ง

5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก       

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการ่ท่องเที่ยว 

สาขางานการท่องเที่ยว

2. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.3.4 ด้านอาคารสถานที่

รายการ

จำนวน

1. อาคารเรียน

3 หลัง

2. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

101 ห้อง

 

ติดต่อเรา

 • 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปาประชาชื่น แขวงบางซื่อ

  เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800

 •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585- 9252

   0-2587-2777

 •  บอก: info@wbac.ac.th

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน 16,66,67,70,134 (รถเมล์แดง) 65,97,30,50,51,52, ปอ. 505,179
"รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน - เตาปูนโลตัส
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - บางซ่อน"

สิทธิพิเศษ ปวช.1