Previous
Next

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

             ในปี พ.ศ. 2522 ชื่อโรงเรียนวิมลพณิชยการประชาสัมพันธการศึกษาโดยดร. กมลชูทรัพย์สืบพันธุ์นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาชั้นสูง วิชาพาณิชยกรรมมีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนมากในขณะนั้นสถานศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถ นองความต้องการได้พอเพียงการ รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้จำนวน จำกัด ประกอบกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงหน่วยงานและสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส การพัฒนาเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อการศึกษาต่อเนื่องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา แน่นอนต้องใช้เวลาศึกษา2อนุปริญญามีสิทธิ์ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่องอีก2 ปีคณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยทั้งในรัฐและเอกชน วส ในขณะนั้นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษา ในเครือตั้งตรงจิตร

                ในปี พ.ศ. 2523 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการตามหนังสือเลขที่อ84/2523   

                ในปี พ.ศ. 2525 

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการประชาชื่นตามเลขที่หนังสืออ304/2525 

                ในปี พ.ศ. 2535

                           เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจตามเลขที่หนังสือกอ212/2535 

                ในปี พ.ศ. 2554

                          ชื่อเรื่องข้อเขียน 1 ชื่อเรื่องระดับการศึกษาข้อเสนอ 1 โรงเรียนเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบัณฑิตเลขที่หนังสือกอ. 735/2554 ตลอดวันที่ 28 มิถุนายน 2554

     2.1.3 การจัดการศึกษา

                  ในปีการศึกษา2525

                            ได้รับการสอนในรอบบ่ายและได้รับการสอนจำนวน 4 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการบัญชี                       
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ        
 4. สาขาวิชาการจัดการ

                  ในปีการศึกษา  2525ได้รับการสอนในรอบบ่ายเพิ่มขึ้นและได้รับการสอน 

                                                       ประเภทบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชาประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร            
 2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 3. สาขาวิชาการโฆษณา        

                  ก่อนปี 2525 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

                                                       บริหารธุรกิจจำนวน 7 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                    
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาการโฆษณา                    
 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 7. สาขาวิชาการจัดการ

               ในปีการศึกษา2526วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจรับสอนพิเศษเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา2527 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 และเปิดสอนวิชาต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

 1. สาขาวิชาการตลาด                      
 2. สาขาวิชาบัญชี
 3. สาขาวิชาเลขานุการ                     
 4. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ             
 6. สาขาวิชาการจัดการ
 7. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ                    
 8. สาขาวิชาการโฆษณา
 9. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   10. สาขาวิชาการโรงแรม  

                   ในปีการศึกษา2533  กระทรวงเทคโนโลยีการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เปิดสอนหลักสูตรปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค) ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการบัญชี   
 2. สาขาวิชาการตลาด   
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ          
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
 5. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร  

                     ในปีการศึกษา 2536  กระทรวงศึกษาธิการเริ่มอนุญาตให้รับผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. หลักสูตร ปวท. จึงมีผู้เรียนน้อยลงตามลำดับ และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยจึงงดเปิดสอนหลักสูตร ปวทโดยมุ่งจัดหลักสูตร ปวส. โดยรับผู้จบทั้ง ปวช. และ ม.6 เข้าเรียน    

                   ในปีการศึกษา2537  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยการ 
แพทย์แห่งประเทศไทยครู
อาจารย์และพนักงานที่เป็นสมาชิกได้รับการออมและการช่วยเหลือผู้ได้รับการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาวจำเป็น 

                   ในปีการศึกษา 2538 ได้จัดตั้งหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า “KSC-WIMOL Internet Branch”  โดยได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ซี คอมเน็ต จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและอบรมบุคลากรในด้านเทคนิคการต่อเชื่อมสัญญาณจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้นวิทยาลัยสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วและกว้างไกล เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

                  ในปีการศึกษา  2539ได้รับการก่อสร้างอาคารใหม่6 ชั้นอีก1 หลังเพื่อเป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นเป็นต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก  แล้วเสร็จแล้วใช้งานพนักงานพนักงานพนักงานที่ได้รับในปีการศึกษา2540 และวิทยาลัยได้ทางวิชาการร่วมมือกับสถาบันบอร์ หนังสือหนังสือนหนังสือที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณมั ธ และวิทยาลัยพูลเมืองบอร์หนังสือหนังสือหนังสือนที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณมั ธออกออกออกออกประเทศอังกฤษเปิดหลักสูตรประกา ยบัตรนีวิชาชีพชั้นสูงสุดสูงสุดสูงสุดสูง  ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเรียยว่าได้ได้หลักสูตรนานาชาติใช้หลักสูตรของสถาบันร์หนังสือนคุณมั ธ และวิทยาลัยพูลควบคู่กับหภาษาอังกฤษ( อังกฤษโปรแกรม) รวม2 สาขาวิชาธุรกิจ
และคอมพิวเตอร์ใช้เวลาศึกษา2ปีในระดับปวส. ซึ่งนำไปด้านศึกษาเป็นเป็นต่อ: หัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การทั้งในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดออกออกออกออกประเทศและต่างออกออกออกออกประเทศ รวมไปถึงได้เซ็นสัญญาร่วมมืออภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกนักเรียนเป็นเป็นเป็นเป็นและบุคลากรสถานศึกษาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดสาขาวิชาการ โรตั้งหนังสือและผลหัวเรื่อง: การเรียน: การท่องเที่ยวและสาขาวิชาภาษาอังกฤษก บ สถาบัน Waiariki เทคโนโลยีรวมเป็นระยะเวลา 10  สปดาห์ห์

                 ในปีการศึกษา 2540 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program )  ในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยอาจารย์ ชาวต่างชาติผู้สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีโอกาสดี ขึ้นในการเข้าสู่ตลาดงานในยุคโลกาภิวัตน์ และในช่วงต้นปีการศึกษา 2540 ได้เปิด“ศูนย์ภาษาอังกฤษ” WIMOL ENGLISH LANGUAGE CENTRE  (WELC)  ขึ้นเพื่อให้บริการการสอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ปัจจุบันได้ให้การบริการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เรียนในภาคภาษาไทย สัปดาห์ละ 1 คาบ  โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี พ.ศ.2540 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้ติดต่อขอความร่วมมือในการเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับอนุปริญญา หรือ ปวส.อีก 2 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  โดยจัดการศึกษาร่วมกันตามกำหนดในรายละเอียดที่ตกลงกัน และได้เริ่มเปิดทำการสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2541 รวม 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                       
 2. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์            
 4. สาขาวิชาการตลาด
 5. สาขาวิชาการบัญชี                                
 6. สาขาวิชาการเงิน

                             นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาในระยะเวลา 2 ปีจากนั้นจะได้รับปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาตามสาขาที่ได้รับนอกจากนี้ยังได้รับการสร้างศูนย์การฝึกงานให้แก่นักศึกษา

                   ในปีการศึกษา2542วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการแพทย์ในปี  2538 โดยรับนักเรียนที่จบม. 3 หรือการเข้าเรียนปวช. 5 กลุ่มวิชามี

 1. กลุ่มวิชาการขาย                                   
 2. กลุ่มวิชาการบัญชี
 3. กลุ่มวิชาการเลขานุการ
 4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
 5. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                   ในปีการศึกษา พ.ศ. 2546กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศาสนา 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 (จบการศึกษาปี 2546)  

                   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพาณิช

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานการเลขานุการ
 4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                   สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม
 2. สาขางานการท่องเที่ยว

                   ในปีการศึกษา 2549วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์จำนวน 2 สาขางาน

 1. สาขางานการจัดการการขนส่ง
 2. สาขางานการจัดการการคลังสินค้า

                       การศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2551วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ

                                      บริหารสาขา 1

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

                                     สาขาวิชาโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                   ในปีการศึกษา 2557วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับอนุญาตให้เปิดสอนมากมาย

                     1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการาชีวศึกษา)

                          1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช 2545 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ                             

1. รูปแบบวิชาพาณิชยศาสตร์                         

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                      2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

 1. สาขางานการโรงแรม

                            1.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่าย

                 1. จัดการเรียนการสอนระบบปกติประกอบด้วย                                         1.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 2. จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีประกอบด้วย

                                                           2.1 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                                           2.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ 

                     2.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส)ของสถาบันเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาการจัดการ
 5. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
 6. สาขาวิชาการโฆษณา
 7. สาขาวิชาการโรงแรม
 8. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 9. สาขาวิชาการเลขานุการ

                                                              การจัดการเรียนการสอนรอบบ่าย 

                                                                 1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาด
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ

                     3.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)พุทธศักราช 2556 กระทรวงศึกษาธิการ (การพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการเรียน) ทุกเช้าและรอบบ่ายการเรียนหัวข้อ: หัวเรื่อง: การสอนระบบผู้ซื้อสินค้า ซื้อสินค้า 1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                                          2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

  ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

  1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                       1. หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                                                    1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

  1. สาขางานการบัญชี
  2. สาขางานการขาย
  3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                                  2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  1. สาขางานการโรงแรม

   1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                             1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

   1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี

  2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                       1.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย  

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                       ในปีการศึกษา 2558วิทยาลัยได้รับอนุญาตให้เปิดสอน

                          1.หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

                             1.1 หลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2545 (การปรับปรุง พ.ศ. 2546) รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                    1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาวิชาพณิชยการประกอบด้วย

 1. สาขางานการบัญชี
 2. สาขางานการขาย
 3. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                               2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขางานการโรงแรม

                          1.2 หลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพพุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่ายการจัดการเรียนการสอนระบบปกติ 

                                              1.ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

 1. สาขาวิชาการบัญชีสาขางานการบัญชี
 2. สาขาวิชาการตลาดสาขางานการตลาด
 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

                                             2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวสาขางานการโรงแรม

                            1.3 หลักสูตรปวส. พุทธศักราช 2546 รอบเช้าและรอบบ่ายจัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

     1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                              1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                              2.ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

                            1.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 การจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                                      1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

  1. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  2. สาขาวิชาการบัญชี
  3. สาขาวิชาการตลาด
  4. สาขาวิชาการเลขานุการ
  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                       2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

            1. สาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชาการท่องเที่ยว

                                                  จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรอบเช้าและรอบบ่าย 

                                    1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจปสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 1. สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

    2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

                                    2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประกอบด้วย

 1. สาขาวิชาการโรงแรม                                   

                                    2.หลักสูตรปวส. ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดการเรียนการสอนระบบปกติรอบเช้า

                                                                        ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  1. สาขาวิชาการจัดการ
  2. สาขาวิชาภาษาธุรกิจ
  3. สาขาวิชาการโฆษณา

                         ในปีการศึกษา 2559วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับนุญา ตการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ) หารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชี รอบเช้าและรอบบ่ายโดยเปิดสอนชั้นปีที่1 ในปีการศึกษา 2559 ขยายชัชบุ๊คหนังสือหนังหนังสือส อนปีที2 หัวเรื่อง: ปีหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การึกษาเป็นเป็นเป็น 2560 ในห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดปีที่ที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณละา รศึกษ2560 จะมีการเรียนการสอนรอบเช้า ระหว่างเวลา 07,20 – 13.50 และรอบบ่ายระหว่างเวลา 14.30-21.30 น หนังสือนหนังสือหนังสือหนังสือได้รับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา

                         ในปีการศึกษา 2560วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับเงินสนับสนุน รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนระบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้วิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557 กระทรวงศึกษาธิการ (พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ิหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรอบเช้าและรอบบ่าย

                         ในปีการศึกษา 2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจการค้าปลีกสาขาการค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม

                         2.2.4 สภาพชุมชนเศรษฐกิจและสังคมแห่งการศึกษาสภาพชุมชนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ

   1. ชุมชนบุญเหลือเขต 1
   2. ชุมชนบุญเหลือเขต 2
   3. ชุมชนซอยสนิท
   4. ชุมชนซอยพัฒนา
   5. ชุมชนซอยเดรี่เบลล์
   6. ชุมชนเชิงสะพานพิบูลฝั่งซ้าย
   7. ชุมชนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
   8. ชุมชนตรอกตรงข้ามวัดสะพานสูง
   9. ชุมชนสวัสดิรักษา
   10. ชุมชนซอยโชติวัฒน์
   11. ชุมชนสะพานทอง
   12. ชุมชนสุดซอยสีน้ำเงิน
   13. ชุมชนวัดบางโพโอมาวาส
   14. ชุมชนจันทร์เกษม
   15. ชุมชนหลังตลาดบางซื่อ
   16. ชุมชนซอยประดู่
   17. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 1
   18. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 2
   19. ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 3
   20. ชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้าง
   21. ชุมชนซอยโจ๊ก
   22. ชุมชนตรอกต้นมะม่วง
   23. ชุมชนประชานฤมิตร
   24. ชุมชนแฟลตตำรวจรถไฟบางซื่อ

                      สภาพทางเศรษฐกิจ  000 บาทต่อครัวเรือนยังคงเป็นแหล่งการค้าแบบดั้งเดิมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระดับโลกและนำเสนอบางกอกมหาสารคามสวนป่าบางซื่อยังคงถือเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้าง เครือข่ายเครือข่ายเครือข่ายสองสาย2 เคาน์เตอร์ชำระเงินเส้นประสถานีรถไฟฟ้าบางแคที่ที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณขณะนี้ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางแค 4 บางแคงาเื่หนังสืหหนังสือหนังสือองสืนัออเดินทางสะวกสบายมากขึ้นและสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อใกล้สถานีรถไฟฟ้าที่ที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณสายสีน้ำเงินสถานีบางโพ170 เมตรและใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง

                      สภาพทางสังคมเขตบางซื่อมีสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอนุสาวรีย์ปฐมกาลโดยแนวทางการพัฒนาชุมชนแบบดั้งเดิมแล้วก็มีการศึกษาจากสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่นการอนุรักษ์และการให้ความช่วยเหลือในเขตบางซื่อไทยได่แก่

 1. ร่วมงานกับชุมชนวัดประดู่จัดทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามงานประเพณีของชุมชนดังกล่าว
 2. ร่วมงานแห่เรือชักชวนหลวงพ่อสัมฤทธิ์โดยจัดอาหารและวงกลองยาวไปร่วมงานทำบุญตามประเพณีที่มาร่วมกันมาช้านานแล้ว
 3. ร่วมงานสงกรานต์ร่วมกับชุมชนวัดเชิงหวาบโดยจัดหาผ้าขาวม้าและผ้าถุงให้กับผู้อาวุโสทั้งชาย

หญิงอันเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดกันมานานแล้วเช่นกัน

 1. ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดกลองยาวทั้งชุดให้แก่ชุมชน
 2. เข้าร่วมงานถนนลายไม้เลียนแบบงานแกะสลักไม้สำหรับตกแต่งบ้านและประดับบ้านต่างประเทศด้วยความหวังว่าจะเป็นมรดกตกทอดทางศิลปะ
 3. ร่วมสรรหาบุคลดีเด่นทางวัฒธรรมในงานมหกรรมวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยได้อาจารย์

        สำรวยเปรมใจถือเป็นครูดนตรีไทยคนสำคัญในท้องถิ่น

                      2.3 พื้นฐานของประเทศไทยสถานศึกษาเป็นประเทศไทยประเทศไทยข้อมูลพอดี

                                            2.3.1 ข้อมูลด้านผู้เรียนและผู้สูงอายุการศึกษาปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

แรกเข้า

สำเร็จการศึกษา

ปวช3

474

307

ปวส2

531

371

รวม

1,005

678

                                            2.3.2 ด้านบุคลากรของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561

ประเภท

ทั้งหมด (คน)

มีใบประกอบวิชาชีพ (คน)

สอนตรงสาขา (คน)

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

10

10

ครูผู้สอน

52

50

52

เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา

17

พนักงานอื่น ๆ (นักการภารโรง / พนักงานรับ / พนักงานขับรถ / ฯ )

6

รวมครูผู้สอน

52

50

52

รวมทั้งสิ้น

85

50

50

                      2.3.3 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดังต่อไปนี้

                           1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2556

                                            1.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                                วิชาวิชาพณิชยกรรม ประกอบด้วย

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ   

สาขางานภาษาต่างประเทศ

                                             ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานการโรงแรม

1.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

               ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสะสม

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  

สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร

               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2557

                    2.1 จัดการเรียนการสอนระบบปกติ

                                         ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาการเลขานุการ

สาขางานการเลขานุการ

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขางานการจัดการการขนส่ง

สาขางานการจัดการคลังสินค้า

สาขางานตัวแทนออกของ

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการโรงแรม   

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.2 จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

                                                    ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมี

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการบัญชี      

สาขางานการบัญชี

2. สาขาวิชาการตลาด     

สาขางานการตลาด

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สาขางานการจัดการการขนส่ง

5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป     

สาขางานการจัดการทั่วไป

6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก       

สาขางานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง

                                        ท่องเที่ยววิชามีจำนวน จำกัด

สาขาวิชา

สาขางาน

1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

สาขางานการท่องเที่ยว

2. สาขาวิชาการโรงแรม

สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

                                        2.3.4 ด้านอาคารสถานที่

รายการ

จำนวน

1. อาคารเรียน

3 หลัง

2. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา

101 ห้อง

ติดต่อเรา

 • 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปาประชาชื่น แขวงบางซื่อ

  เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800

 •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585- 9252

   0-2587-2777

 •  บอก: info@wbac.ac.th

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน 16,66,67,70,134 (รถเมล์แดง) 65,97,30,50,51,52, ปอ. 505,179
"รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน - เตาปูนโลตัส
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - บางซ่อน"