ส่วนที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระที่สำคัญ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลพื้นเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  279 ตั้งอยู่ที่ ถนนริมคลองประปา  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800  โทรศัพท์ 0 2585 0079  โทรสาร 0 2587 2777 E-mail : info@wbac.ac.th  Website http://www.wbac.ac.th

ประวัติสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ สังกัด สำนักบริหารการอาชีวศึกษเอกชน จังหวัด กรุงเทพมหานคร มี 

ดร.วิภาพรรณ   ชูทรัพย์  ผู้รับใบอนุญาต  

ดร.สันธยา       ชูทรัพย์  ผู้จัดการ   

นายเกษียร       มีแต้ม    ผู้อำนวยการ  

โดยประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2522         

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง จดทะเบียนหนังสือเลขที่ 1197/2522 ชื่อโรงเรียนวิมลพณิชยการ ประชาชื่น ก่อตั้งโดย ดร.กมล  ชูทรัพย์  สืบเนื่องด้วยนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  มีความต้องการที่จะศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีจำนวนมาก ในขณะนั้น สถานศึกษาของรัฐบาลไม่สามารถสนองความต้องการได้พอเพียงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อได้จำนวนจำกัด  ประกอบกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง หน่วยงานและสถานประกอบการมีความต้องการบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปวส. เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเมืองทางด้านพณิชยกรรมและอุตสาหกรรมดังนั้น ดร.กมล  ชูทรัพย์ จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนกลุ่มแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในระดับ ปวส. ต้องใช้เวลาศึกษา 2 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาในชั้นปีนี้จะเทียบเท่าอนุปริญญา มีสิทธิ เปิดศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง อีก 2 ปี คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยโดยทั้งภาครัฐและเอกชนได้ และเป็นสถานศึกษาของเอกชนเพียงแห่งเดียว ที่เปิดสอนในระดับ ปวส. ในขณะนั้นโรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาในเครือตั้งตรงจิตร ซึ่งมีหลายแห่งด้วยกัน

ในปี พ.ศ. 2523  

เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ  ตามหนังสือ เลขที่ อ.84/2523    

ในปี พ.ศ. 2525  

เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการ ประชาชื่น ตามเลขที่หนังสือ อ.304/2525  

ในปี พ.ศ. 2535 

เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ตามเลขที่หนังสือ กอ.212/2535  

ในปี พ.ศ. 2554 

โรงเรียนเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน หมวด 1 ชื่อ ประเภท ระดับ การศึกษา ดังนี้ ข้อ 1 โรงเรียนนี้มีชื่อว่า จากเดิม โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ เปลี่ยนเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ    (ตามเลขที่หนังสือ กอ.735/2554 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2554)

การจัดการศึกษา

ในปีการศึกษา 2522

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า                   คณะบริหารธุรกิจ  ประกอบด้วย

1. แผนกวิชาการบัญชี

2. แผนกวิชาการตลาด

3. แผนกวิชาการเลขานุการ

ในปีการศึกษา 2525   

ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ  ประกอบด้วย

  1. แผนกวิชาการจัดการ  

2. แผนกการเงินการธนาคาร  

3. แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

4. แผนกวิชาการโฆษณา

ในปีการศึกษา 2526  

ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ระดับ ปวส. รอบเช้า เพิ่มขึ้นอีก 1 แผนก  คือ คณะบริหารธุรกิจ แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ 

ในปีการศึกษา 2527

ได้รับอนุญาต กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ โรงเรียนจึงเปิดสอนวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงศึกษาธิการ รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )              ประกอบด้วย

1.  สาขาวิชาการตลาด

2.  สาขาวิชาการบัญชี

3.  สาขาวิชาเลขานุการ

4.  สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

5.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.  สาขาวิชาการจัดการ

7.  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

8.  สาขาวิชาการโฆษณา

ได้รับอนุญาตให้เพิ่มหลักสูตร ปวส. พุทธศักราช 2527  รอบเช้า ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

  1. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  2. สาขาวิชาการโรงแรม    

ในปีการศึกษา 2533    

ได้รับ อนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร ปวท. ( ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ) ได้รับผู้จบการศึกษา ระดับมัธยมปีที่ 6 เข้าศึกษา  รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) จำนวน 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

1. สาขาวิชาการบัญชี   

2. สาขาวิชาการตลาด   

3. สาขาวิชาการเลขานุการ            

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

5. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร   

ในปีการศึกษา 2536  

กระทรวงศึกษาธิการเริ่มอนุญาตให้รับผู้จบ ม.6 เข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ทำให้ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) จึงมีผู้เรียนน้อยลงตามลำดับ และในปีการศึกษา 2538 โรงเรียน จึงงดเปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. )  โดยมุ่งจัดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  โดยรับผู้จบทั้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )  และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) เข้าศึกษาต่อ  

ปีการศึกษา 2537  

ได้ร่วมกับสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำกัด ขึ้นโดยจดทะเบียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมีสำนักงานอยู่ ณ โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู-อาจารย์และพนักงานที่เป็นสมาชิกได้ออมทรัพย์ และช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในการให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อมีเหตุจำเป็น

ปีการศึกษา  2538

ได้จัดตั้งหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตขึ้นใหม่ ใช้ชื่อว่า “KSC-WIMOL Internet Branch”  โดยได้ทำสัญญาความร่วมมือกับบริษัท เค เอส ซี คอมเน็ต จำกัด เพื่อให้คำแนะนำและอบรมบุคลากรในด้านเทคนิคการต่อเชื่อมสัญญาณจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักเรียนนักศึกษาสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วและกว้างไกล  เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาและอาจารย์ให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

ในปีการศึกษา 2539

ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารใหม่ 6 ชั้น อีก 1 หลัง เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีปริมาณความต้องการเข้าศึกษาต่ออีกเป็นจำนวนมาก  แล้วเสร็จเปิดใช้งานได้ในปีการศึกษา 2540 และโรงเรียนได้ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน The Bournemouth and Poole College เมือง Bournemouth ประเทศอังกฤษ เปิดหลักสูตร Diploma ที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ เรียกว่า International Program ใช้หลักสูตรของสถาบัน The Bournemouth and Poole College ควบคู่กับหลักสูตรภาคภาษาไทย ( Bilingual Program ) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา คือ Business และ Computer ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ในประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมไปถึงได้เซ็นสัญญาร่วมมือแลกเปลี่ยนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาใน สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กับ WAIARIKI INSTITUTE OF TECHNOLOGY เมืองโรโตรัว ประเทศนิวซีแลนด์ รวมเป็นระยะเวลา 10  สัปดาห์

ในปีการศึกษา 2540 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ( English Program )  ในสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีโอกาสดี ขึ้นในการเข้าสู่ตลาดงานในยุคโลกาภิวัตน์ และในช่วงต้นปีการศึกษา 2540 ได้เปิด“ศูนย์ภาษาอังกฤษ” WIMOL ENGLISH LANGUAGE CENTRE  (WELC)  ขึ้นเพื่อให้บริการการสอนและการอบรมด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ปัจจุบันได้ให้การบริการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เรียนในภาคภาษาไทย สัปดาห์ละ 1 คาบ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมพิเศษ เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา  2542 

ได้อนุญาตเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) รอบเช้า ประเภทพาณิชยกรรม 5 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย

1. กลุ่มวิชาการขาย

2. กลุ่มวิชาการบัญชี

3. กลุ่มวิชาการเลขานุการ

4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2545  

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) รอบเช้าและรอบบ่าย  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

ในปีการศึกษา พ.ศ.2546  

กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) พุทธศักราช 2538 เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) พุทธศักราช 2545  ( ปรับปรุง พ.ศ.2546 ) จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) รอบเช้าและรอบบ่าย ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยกรรม ประกอบด้วย

1. สาขางานการบัญชี

2. สาขางานการขาย

3. สาขางานการเลขานุการ

4. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5. สาขางานภาษาต่างประเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1. สาขางานการโรงแรม

2. สาขางานการท่องเที่ยว

ในปีการศึกษา 2549 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  2 สาขางาน คือ

1. สาขางานการจัดการการขนส่ง

2. สาขางานการจัดการการคลังสินค้า

ในปีการศึกษา 2551 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า       2 ประเภทวิชา คือ 

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  1 สาขาวิชา คือ

1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก   

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 สาขาวิชา คือ             

1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

2. สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ

ในปีการศึกษา  2557

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ในปีการศึกษา  2558

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ในปีการศึกษา  2559 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  

ในปีการศึกษา 2560

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 2 สาขาวิชา คือ 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

2. สาขาวิชาการตลาด

ในปีการศึกษา  2561 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) พุทธศักราช 2556 รอบเช้าและรอบบ่าย ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและภัตตาคาร 

ในปีการศึกษา  2562 

ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) รอบเช้า ประภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 2 สาขางาน คือ

1. สาขางานการจัดการคลังสินค้า

2. สาขางานตัวแทนออกของ

ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้จัดการเรียนการสอน ดังนี้

       1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )    

1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 

ระบบปกติ 

1. สาขาวิชาการตลาด สาขางานการตลาด

2. สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระบบทวิภาคี 

1. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านอาหารและบริการ

1.2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

ระบบปกติ 

1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )    

1. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

ระบบปกติ 

1. สาขาวิชาการตลาด   สาขางานการตลาด

2. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขางานการจัดการทั่วไป

ระบบทวิภาคี

  1. สาขาวิชาการตลาด  สาขางานการตลาด

2. สาขาวิชาการบัญชี  สาขางานการบัญชี

3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป

5. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

6. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขางานการจัดการทั่วไป

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

ระบบปกติ 

1. สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ระบบทวิภาคี 

1. สาขาวิชาการโรงแรม  สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม