รายละเอียดการให้กู้ยืม
Previous
Next

1.  ระเบียบและประกาศการขออนุญาตประจำปีการศึกษา 2563

2.  คู่มือกองทุนเงินประกันเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2663

3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพที่ 1 (กยศ. เดิม) ประจำปีการศึกษา 2564 

แนวปฏิบัติในการกู้คืนเงินรายได้ประจำปีการศึกษา 2563

แบบที่อยากเห็นเงิน (กยศ. 101) สำหรับประจำปีการศึกษา 25643

การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2563สำหรับผู้ประกันตนและสถานที่ศึกษา

การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการคืนค่า 1 (กยศ. เดิม) ประจำปีการศึกษา 2563

4.  รายชื่อสถานที่จัดเก็บเงินประกันเงินกองทุนกยศ   

5.  การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6.  รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการออมปีการศึกษา 2563 – 2564 ผิดที่

7.  รายชื่อสถานศึกษาที่ยังดำเนินการอยู่ในระบบ  e-Studentloan สำหรับภาควิชาที่ 1/2564

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง  คลิก

 

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง