รายละเอียดการให้กู้ยืม
Previous
Next

1.  ระเบียบและประกาศการขออนุญาตประจำปีการศึกษา 2562 

2.  คู่มือกองทุนเงินประกันเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2662 

3. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพที่ 1 (กยศ. เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562 

แนวปฏิบัติในการกู้คืนเงินรายได้ประจำปีการศึกษา 2562 

แบบที่อยากเห็นเงิน (กยศ. 101) สำหรับประจำปีการศึกษา 2562 

การเปิดระบบ e-Studentloan ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้ประกันตนและสถานที่ศึกษา

การโอนเงินค่าครองชีพสำหรับการคืนค่า 1 (กยศ. เดิม) ประจำปีการศึกษา 2562 

4.  รายชื่อสถานที่จัดเก็บเงินประกันเงินกองทุนกยศ   (อัพเดทวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) 

5.  การชำระเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6.  รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการออมปีการศึกษา 2561 – 2562 ผิดที่

7.  รายชื่อสถานศึกษาที่ยังดำเนินการอยู่ในระบบ  e-Studentloan สำหรับภาควิชาที่ 1/2562 

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง  คลิก

 

สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง

ตอบประเด็นข้อสงสัยขององค์กรนายจ้าง