Menu

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบม. 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม. 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3     โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้

ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 ขั้นตอนสู่การเป็นทุนให้เปล่า

ระดับปวส.     เป็นทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายหรือ 

                  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ระดับปวช.     เป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย

                  เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อ 2 ผู้ประสงค์จะขอรับทุน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 ชาย – หญิง โสด กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 และ ปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน

2.2 ไม่เคยมีความประพฤติเสียหายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับ ม.3 และ ปวช. หรือ

ม.6

2.3 ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ข้อ 4 ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกศึกษาสาขาวิชาใดก็ได้ เฉพาะรอบเช้า จนจบหลักสูตร

ข้อ 5 การขอรับทุน ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะขอทุนกรอกใบสมัคร โดยมีผู้รับรองความประพฤติและรับรองใบสมัครตามแบบที่กำหนดให้ และให้มีใบยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยทุกคน

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานคำว่า “ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาค การศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะต้องเรียนรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับผู้ช่วยให้ระบบการศึกษาปกติ

 

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวหน้า สู่ Thailand4.0 เปลี่ยนโครงสร้างปรับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหัวเรื่อง: การจะก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะคุณต้องอาศัยฝีมือชนอาชีวศึกษาซึ่งถือเป็นกำลังของคุณคนที่มีความสามารถอย่างสำคัญ ยิ่งทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ

โรงเรียนต้นแบบที่ยอดเยี่ยม ” การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูง เรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกประสบการณ์และการเรียนรู้เทคโนโล

รูปแบบการเรียน

โครงการนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานบัญชีกลางบมจ. ปูนซิเมนต์ไทยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (ปวส. 1,2)

ระดับชั้นปวส. 1: เรียนภาคทฤษฎีกับวิทยาลัยฯ (จ – ศ)

ระดับชั้นปวส. 2: ฝึกอาชีพกับสำนักงานบัญชีกลางบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (จ – ศ)

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

5 ก.ย. 62 รับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

รูปภาพกิจกรรมรับมอบตำแหน่ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใบสมัครเรียนออนไลน์

คลิกดูข้อมูล »

22 – 23 ส.ค. 62 ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาโดยมีการออกร้าน สัมภาษณ์ ครู และ นักศึกษา ผลการประเมิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ได้อันดับคะแนนสูงสุด ระดับ 3 ดาว

รูปภาพกิจกรรมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ใบสมัครเรียนออนไลน์

คลิกดูข้อมูล »

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

  • 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปาประชาชื่น แขวงบางซื่อ

    เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 10800

  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585- 9252

     0-2587-2777

  •  บอก: info@wbac.ac.th

การเดินทาง

สายรถเมล์ที่ผ่าน 16,66,67,70,134 (รถเมล์แดง) 65,97,30,50,51,52, ปอ. 505,179
"รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน - เตาปูนโลตัส
รถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - บางซ่อน"

สมัครเรียนตั้งแต่บัดนี้รับสิทธิ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนจากรัฐบาลฟรี (อายุไม่เกิน 25 ปี)

ชำระเพียง 2,000 บาท