Menu

ข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์

วิชาการดี เทคโนโลยีเด่น

ปรัชญาวิทยาลัย

เป็นเลิศวิชาการเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติเคร่งครัดวินัย ใส่ใจรับผิดชอบสนองตอบกิจกรรมสามารถนำในสังคม

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตรเป็นกลุ่ม วิทยาลัย
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะ ทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี     โดยการมีส่วนร่วม จากประชาคมภายนอก

สถานศึกษาคุณธรรม

อัตลักษณ์คุณธรรม วินัย พอเพียง จิตอาสา
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม 
และคุณลักษณะอันสุขประสงค์

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นาย คเณศ์  จันทร์ราชา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ข้อมูลที่นักเรียนควรรู้

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

เลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ