Menu

ข้อมูลนักศึกษาปี 1

ข้อมูลวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

อัตลักษณ์วิทยาลัย

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ปรัชญาวิทยาลัย

“เป็นเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ เคร่งครัดวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ สนองตอบกิจกรรม สามารถนำในสังคม “

เอกลักษณ์

วิชาการดี เทคโนโลยีเด่น

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

สถาบันในเครือตั้งตรง จิตร เป็นกลุ่มวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การศึกษา

วิสัยทัศน์

'' มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้
มีคุณธรรม ทักษะทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี โดยการมีส่วนร่วมจากประชาคมภายนอก''

สถานศึกษาคุณ

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

สยามบรมราชกุมารี นาย คเณศ์  จันทร์ราชา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาคอมพิวเคอร์ธุรกิจ

สาขาเปิดระดับ ปวช.

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการโรงแรม

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ข้อมูลที่นักเรียนควรรู้

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

เลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ