Previous
Next

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

akrapol

11 พ.ย. 64 บรรยากาศการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ของศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ จุดฉีดวัคซีน ของโรงพยาบาล บี.แคร์ ร้านจิตรโภชนา

คลิกข้อมูล

รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์

แจ้งผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกคน ทุกระดับ ในขั้นตอนที่ 6 ให้นำส่งเอกสารการเบิกเงินกู้ยืมฯ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 กค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสที่ 29 กค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ดังนี้

 1. ให้ผู้กู้พิมพ์แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม 3 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                            

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ 2 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                             

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 2 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                              

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายรูปเอกสารข้อ 1 – 3 ให้ชัดเจน จัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามอย่างละ 1 แผ่น ส่งมาในไลน์ส่วนตัวถึง อ.ศรีนันทรา 
 2. ไฟล์เอกสารข้อ 1 – 3 ของผู้กู้แต่ละคนที่ส่งมาแล้ว  อ.ศรีนันทราจะทำการรวมไฟล์  เพื่อแนบไฟล์ของผู้กู้ฯ แต่ละคน ส่งให้ ธ.กรุงไทยต่อไป
 3. ให้ผู้กู้ฯ นำส่งเอกสารตัวจริงข้อ 1-3 ด้วยตัวเองที่ห้องเงินกู้  (ไม่ต้องนำผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมมา)   พร้อมทั้งเซ็นชื่อส่งเอกสารให้กับอ. ศรีนันทรา 
 4. เมื่อผู้กู้นำส่งเอกสารตัวจริงให้กับ อ.ศรีนันทราแล้ว อ.ศรีนันทราจะนำเอกสารนั้นมาตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ที่มีอยู่ในระบบว่าตรงกับเอกสารตัวจริงที่นำส่งหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะรวบรวมส่ง ธ.กรุงไทย ถ้าไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้กู้มาดำเนินการแก้ไขต่อไป   
 5. ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่นำส่งเอกสารไม่ทัน รอวันนัดครั้งต่อไป

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบ 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: เป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา: การให้เปล่า                                หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อที่ 4 ที่คุณเป็นคนที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

 • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
 • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
 • info@wbac.ac.th 

เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักรถึง MRT บางซ่อน

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี