Menu

ข้อมูลนักศึกษาปี 1

ข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

อัตลักษณ์

ทักษะดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์

วิชาการดี เทคโนโลยีเด่น

ปรัชญาวิทยาลัย

 เป็นเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ เคร่งครัด     วินัย ใส่ใจรับผิดชอบ สนองตอบกิจกรรม               สามารถนำในสังคม

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร

สถาบันในเครือตั้งตรง จิตร เป็นกลุ่มวิทยาลัย          ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ มีคุณธรรม ทักษะ ทางวิชาชีพ ภาษาและเทคโนโลยี     โดยการมีส่วนร่วม จากประชาคมภายนอก

สถานศึกษาคุณธรรม

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักศึกษารางวัลพระราชทาน

รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นาย คเณศ์  จันทร์ราชา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาเปิดระดับ ปวช.

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการโรงแรม

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

14 – 15 มิ.ย. 62 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปวส.1 ปี 62

รูปภาพกิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ปวส.1 ปี 62 ใบสมัครเรียนออนไลน โพสต์โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (WBAC) เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

Read More »

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ข้อมูลที่นักเรียนควรรู้

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

เลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.)

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ