Menu

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบม 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: การเป็นทุนให้เปล่า                                ระดับปวสเป็นทุนค่าธรรมเนียมหัวเรื่อง: ศึกษาเป็นเป็นหัวเรื่อง: การเป็นไม่รวมค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกายหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อ 4 ที่ที่คุณคุณได้ที่คุณคุณที่ผู้รับทุนด้านเลือกศึกษาเป็นเป็นเป็นสาขาวิชาใดก็ได้เฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานคำว่า“ ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนจะี หนังสืออ้งเรียนรายวิชาในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสุดสูง (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับผู้ช่วยระบบการศึกษา ปกติ

 

 

ที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวหน้า สู่ Thailand4.0 เปลี่ยนโครงสร้างปรับไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรมหัวเรื่อง : จะก้าวหัวเรื่อง: ไปสู่หัวเรื่อง: การเป้าหมายนี้ได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณต้องอาศัยฝีมือชนอาชีวศึกษาซึ่งถือ เป็นเรื่องของคุณคนที่มีความสามารถอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทั้งภาคการผลิตและบริการ

โรงเรียนต้นแบบที่ยอดเยี่ยม ” การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านการฝึก หัวเรื่อง: การและประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโล

รูปแบบการเรียน

โครงการนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานบัญชีกลางบมจ ปูนซิเมนต์ไทยกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี (ปวส. 1,2)

ระดับชั้นปวส. 1: เรียนภาคทฤษฎีกับวิทยาลัยฯ (จ – ศ)

ระดับชั้นปวส. 2: ฝึกอาชีพกับสำนักงานบัญชีกลางบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (จ – ศ)

ภาพกิจกรรมของวิทยาลัย

11 ต.ค. 62 บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพกิจกรรม บำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read More »

ร่วมเป็นกำลังใจให้ นางสาวสมฤทัย ทองทวีพร นักศึกษาสาขาการบัญชี ห้อง กบ.111 ในการร่วมกิจกรรมและฝึกงานในโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ SINGHA R-INTERN ครั้งที่ 9

Read More »

ภาพกิจกรรมทางวิชาการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

  • 279 หมู่ 3 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ

    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

  •  เบอร์โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252

     0-2587-2777

  •  info@wbac.ac.th

เส้นทางจาก bts จัตุจักร ถึง mrt บางซ่อ

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อ                                         ลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิต        ลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อ                                     ลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมาก                       ลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

สิทธิพิเศษ ปวช.1