ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวิทยาลัย

akrapol

25 มี.ค.2565 เดอะมอลล์ กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาผ่านการเรียนการรุ้ในระบบทวิภาคี

คลิกข้อมูล
akrapol

11 มี.ค. 65 ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกข้อมูล

ข่าวการประกันคุณภาพ

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564 – 2568 ) จากสำนักงานรับมาตรฐานและประเมินคุณการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๅจ มีนาคา พ.ศ. 2564

TEACH-FRIENDCER

หนังสือรุ่นประจำปีการศึกษา 2564

หนังสือรุ่นประจำปีการศึกษา 2564

บริจาคเงินเพื่อศึกษา

ประกาศการจัดการเรียนออนไลน์

รายงานการเข้าเรียน ระบบออนไลน์ และออนไซต์

WBAC NEWS

รายงานสรุปการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบ 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: เป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา: การให้เปล่า                                หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อที่ 4 ที่คุณเป็นคนที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

 

แจ้งผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกคน ทุกระดับ ในขั้นตอนที่ 6 ให้นำส่งเอกสารการเบิกเงินกู้ยืมฯ 

ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 26 กค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสที่ 29 กค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ดังนี้

 1. ให้ผู้กู้พิมพ์แบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืม 3 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                            

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ 2 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                             

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม 2 แผ่น ลงลายมือชื่อให้ครบ

                              

 1. ให้ผู้กู้ถ่ายรูปเอกสารข้อ 1 – 3 ให้ชัดเจน จัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามอย่างละ 1 แผ่น ส่งมาในไลน์ส่วนตัวถึง อ.ศรีนันทรา 
 2. ไฟล์เอกสารข้อ 1 – 3 ของผู้กู้แต่ละคนที่ส่งมาแล้ว  อ.ศรีนันทราจะทำการรวมไฟล์  เพื่อแนบไฟล์ของผู้กู้ฯ แต่ละคน ส่งให้ ธ.กรุงไทยต่อไป
 3. ให้ผู้กู้ฯ นำส่งเอกสารตัวจริงข้อ 1-3 ด้วยตัวเองที่ห้องเงินกู้  (ไม่ต้องนำผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรมมา)   พร้อมทั้งเซ็นชื่อส่งเอกสารให้กับอ. ศรีนันทรา 
 4. เมื่อผู้กู้นำส่งเอกสารตัวจริงให้กับ อ.ศรีนันทราแล้ว อ.ศรีนันทราจะนำเอกสารนั้นมาตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ที่มีอยู่ในระบบว่าตรงกับเอกสารตัวจริงที่นำส่งหรือไม่ ถ้าถูกต้องจะรวบรวมส่ง ธ.กรุงไทย ถ้าไม่ถูกต้องจะแจ้งให้ผู้กู้มาดำเนินการแก้ไขต่อไป   
 5. ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปีที่นำส่งเอกสารไม่ทัน รอวันนัดครั้งต่อไป

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัย

akrapol

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการตลาดนำเสนอธุรกิจ “เกี๊ยว Inter”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการตลาดนำเสนอธุรกิจ “เกี๊ยว Inter”

คลิกข้อมูล
akrapol

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการบัญชี นำเสนอธุรกิจ “คอนเฟลกคาราเมล”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 65 สาขาการบัญชี นำเสนอธุรกิจ “คอนเฟลกคาราเมล”

คลิกข้อมูล
akrapol

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 22 ม.ค. 65 สาขาการจัดการ นำเสนอธุรกิจ “สตอเบอรี่ นมสด”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 22 ม.ค. 65 สาขาการจัดการ นำเสนอธุรกิจ “สตอเบอรี่ นมสด”

คลิกข้อมูล
akrapol

ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ “ปัง ปัง by long drag”

บรรยากาศการขายสินค้าของศูนย์บ่มเพาะฯ ในวันที่ 20 ม.ค. 65 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล นำเสนอธุรกิจ “ปัง ปัง by long drag”                

คลิกข้อมูล

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

 • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
 • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
 • info@wbac.ac.th 

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี