Previous
Next

ลงทะเบียนซ่อมเสริมวันที่ 11 ถึง 12 พฤษภาคม 2563

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tab Content

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

ระเบียบการขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

******************************

            เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการศึกษาและนโยบายด้านวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจมีมติให้ทุนการศึกษาแก่ผู้จบ 3 เป็นขั้นตอนที่ 1 ปวช. และม 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปวส. เป็นขั้นตอนที่ 2 แล้วขอศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัยอีก 2 ปีเป็นขั้นตอนที่ 3 โดยจัดให้มีการรับทุนตามระเบียบการและระเบียบดัง ๆ ต่อไปนี้   

            ข้อ 1 ทุนโครงการส่งเสริมนักศึกษาเรียนดี 3 หัวเรื่อง: ตอนต่อหัวเรื่อง: เป็นทุนหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชา: การให้เปล่า                                หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

                     ระดับปวชเป็นทุนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนที่ต้องจ่าย  เพิ่มเติมจากการใช้จ่ายเงินได้รับนักเรียนหัวในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ข้อเสนอที่ 2

                        2.1 ชาย – หญิงโสดกำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 3 และปวช. ปีที่ 3 สายวิชาบริหารธุรกิจหรือชั้นม. 6 ทุกแผนการเรียน

                        2.2 ไม่เคยมีปัญหาความยุ่งยากตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับม. 3 และปวช. หรือม. 6

                        2.3 ได้รับการเก็บตัวอักษรจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

            ข้อที่ 4 ที่คุณเป็นคนที่คุณจะได้รับสิ่งที่คุณจะได้รับในขณะที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเฉพาะรอบเช้าจนจบหลักสูตร

            ข้อ 5 การเสนอทุนแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและยินดีปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นจะได้รับการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

 

หมายเหตุผู้ที่ได้รับทุนไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

     เป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานที่ประกอบการเรียนรู้ระหว่างสถานที่ศึกษาและสถานที่เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน คำว่า“ระบบทวิภาคี” คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกภาคการศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยผู้เรียนส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ ผู้ช่วยระบบการศึกษาปกติ

 

แบบสำรวจความพร้อมของนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC 19)

กิจกรรมของวิทยาลัย

a63_1

30 ก.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

Read More »

กิจกรรมของวิชาการ

15 ม.ค. 63 ผู้บริหาร 2 ท่าน และ คณาจารย์ 9 ท่าน เข้ารับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพและครูสอนดีศรีอาชีวศึกษากรุงเทพ จัดโดย อาชีวศึกษากรุงเทพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read More »

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

เราให้ข้อมูลทางธุรกิจก่อน ทางศูนย์บ่มเพาะ อบรมนักศึกษาก่อนทำธุรกิจ ยกตัวอย่างธุรกิจแนะนำ

ธุรกิจจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ (อวท.ทวบ.)

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครครู1

ลิงค์ข้อมูลที่สำคัญ

ติดต่อเรา

  • 279 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
  • โทรศัพท์ 0-2585-0079, 0-2585-9252, 0-2587-2777
  • info@wbac.ac.th 

เส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสจัตุจักรถึง MRT บางซ่อน

การเดินทาง

รถไฟฟ้า MRT
    สายสีม่วงบางใหญ่ – บางซื่อลงสถานีบางซ่อน
    สายสีแดงเข้มหัวหมาก – บางซื่อ – ม. ธรรมศาสตร์รังสิตลงสถานีบางซื่อ 
    สายสีน้ำเงินหัวลำโพง – บางซื่อลงสถานีบางซื่อ
    สายสีแดงอ่อนตลิ่งชัน – บางซื่อ – หัวหมากลงสถานีบางซื่อ

รถเมล์สายที่ผ่านหน้าวิทยาลัย 66,67,70,134 (รถเมล์แดง) ปอ. 66, ปอ. 70 1073 (รถสองแถวสีแดง)

      รถเมล์สาย 66 จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)

      รถเมล์สาย 67 จากวัดเสมียนนารี – เซ็นทรัลพระราม 3

      รถเมล์สาย 70 จากประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง

      รถสองแถวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน – โลตัสเตาปูน

ลิงค์ข้อมูลของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคี